Upućivanje na rad u inozemstvu

 

Član 25.

 

Ako se radnik upućuje na rad u inozemstvu, prije odlaska u inozemstvo, mora se postići pisana saglasnost između poslodavca i radnika u pogledu slijedećih uvjeta ugovora:

  1. radnog mjesta u inozemstvu;
  2. trajanju rada u inozemstvu;
  3. mjestu rada i boravka u inozemstvu;
  4. valuti u kojoj će se isplaćivati plaća i drugim primanjima u novcu i naturi na koja radnik ima prava za vrijeme boravka u inozemstvu;
  5. uvjetima vraćanja u zemlju.

____________________________________

 

Izaslani ili detaširani radnici su radnici koje njihovi poslodavci šalju na rad u inostranstvo ili radnici koje poslodavci primaju na rad iz inozemstva, a za to vrijeme ostaju zaposleni kod svog poslodavca i socijalno su osigurani u svojoj državi.

Da bi se izbjeglo dvostruko plaćanje poreza i doprinosa, zaključuju se međunarodni ugovori kojima se nastoji izbjeći dvostruko plaćanje obveza sa osnove rada.

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Privrednom komorom Federacije BiH i Privrednom komorom RS, objavljuje javni konkurs za dodjelu detašmana    (radnih dozvola) preduzećima u Bosni Hercegovini.

 

Pod terminom detašman podrazumjeva se poseban vid poslovne saradnje između preduzeća sa teritorije jedne države koje, na osnovu sklopljenog ugovora, sa preduzećem

iz druge države izvodi radove u toj državi.

Ovakav vid poslovne saradnje reguliše se bilateralnim sporazumom u kome države potpisnice utvrđuju:

-uslove pod kojim preduzeća sa teritorije jedne države mogu da angažuju svoje radnike na realizaciji zaključenog ugovora o izvođenju radova sa preduzećem iz druge države;

– postupak upućivanja i zapošljavanja detaširanih radnika;

– maksimalan broj radnika koji se mogu angažovati po osnovu detašmana;

– druga pitanja radi efikasnije realizacije detašmana.

 

Ukoliko poslodavac upućuje radnika na rad u inozemstvu, prije odlaska u inozemstvo, mora se postići pisana saglasnost kojom se za određeni period mijenjaju uslovi ugovora koji se odnose na radno mjesto u inozemstvu, trajanje rada u inozemstvu, mjesto rada i boravka u inozemstvu, valutu u kojoj će se isplaćivati plaća i drugim primanjima u novcu i naturi na koja radnik ima prava za vrijeme boravka u inozemstvu, uvjetima vraćanja u zemlju.

Poslodavac može radniku prilikom rada u inostranstvu, a kako to proizilazi i iz tačke d) ovog člana, dati određene naknade i u naturi (spavanje, ishrana, prevoz itd.). Ukoliko je poslodavac u obavezi da donese pravilnik o radu ova pitanja treba regulisati u samom pravilniku.

 

Odredbom člana 171. stav (1) tačka 5) propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac -pravno lice, ako uputi radnika na rad u inozemstvo suprotno članu 25.

Ako je prekršaj učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.

Za prekršaj kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Za prekršaj kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.