Rad izvan prostorija poslodavca

 

Član 26.

 

(1) Ugovor o radu može se zaključiti radi obavljanja poslova i izvan prostorija poslodavca (kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji osigura radnik), u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

(2) Ugovor o radu zaključen u smislu stava 1. ovog člana, pored podataka iz člana 24. ovog zakona, sadrži i podatke o:

  1. trajanju radnog vremena,
  2. vrsti poslova i načinu organiziranja rada,
  3. uvjetima rada i načinu vršenja nadzora nad radom,
  4. visini plaće za obavljeni rad i rokovima isplate,
  5. upotrebi vlastitih sredstava za rad i naknadi troškova za njihovu upotrebu,
  6. naknadi drugih troškova vezanih za obavljanje poslova i način njihovog utvrđivanja,
  7. drugim pravima i obavezama.

(3) Ugovor iz stava 1. ovog člana može se zaključiti samo za poslove koji nisu opasni ili štetni po zdravlje radnika ili drugih lica i ne ugrožavaju radnu okolinu, u skladu sa zakonom.

 

____________________________________

 

 

Zakonom o radu predviđena je mogućnost zaključivanja ugovora o radu i izvan prostorjia poslodavca, kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji osigura radnik (rad na daljinu) u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

 

Pravilnikom o radu utvrđuje se sistematizacija radnih mjesta, te je potrebno u samom pravilniku odrediti  radna mjesta i poslove koji se mogu obavljati od kuće ili u drugom prostoru koji osigura radnik. Također granskim kolektivnim ugovorom mogu se odrediti radna mjesta i poslovi koji se mogu obavljati od kuće ili u drugom prostoru koji osigura radnik.

 

Kod zaključivanja ovog ugovora postoje dodatne obaveze koje ovaj oblik angažovanja radnika podrazumeva.

 

Poslodavac će sa radnikom zaključiti ugovor o radu, kao što to čini i sa zaposlenima koji će rad obavljati kod poslodavca. Pored sadržaj ugovora o radu i obaveznih podataka iz člana 24. Zakona ovom odredbom propisuju se dodatni podaci koje ugovor o radu izvan poslovni prostorija sadrži i to su: trajanje radnog vremena, vrsta poslova i načinu organiziranja rada, uvjeti rada i načinu vršenja nadzora nad radom, visina plaće za obavljeni rad i rokovima isplate, upotreba vlastitih sredstava za rad i naknadi troškova za njihovu upotrebu, naknada drugih troškova vezanih za obavljanje poslova i način njihovog utvrđivanja, druga prava i obaveze.

 

Odredbe Zakona o radu koje se tiču rasporeda radnog vremena, prekovremenog rada, preraspodjele radnog vremena, noćnog rada, odmora i odsustva primjenjuju se i na ugovor o radu od kuće, ako drukčije nije određeno pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu.

 

S obzirom na odredbe o zabrani diskriminacije osnovna zarada radnika koji radi van prostorija poslodavca ne može biti utvrđena u manjem iznosu od osnovne zarade radnika koji radi na istim poslovima u prostorijama poslodavca.

 

Količina i rokovi za izvršenje poslova koji se obavljaju po osnovu ugovora o radu van prostorija poslodavca moraju se odrediti tako da se zaposlenom omogući da koristi prava na odmor u toku dnevnog rada, dnevni, nedeljni i godišnji odmor, u skladu sa zakonom,   pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu.

 

Ovaj ugovor može se zaključiti samo za poslove koji nisu opasni ili štetni po zdravlje radnika ili drugih lica i ne ugrožavaju radnu i životnu okolinu.

 

Kao i sve druge zaposlene, radnika koji obavlja poslove od kuće poslodavac će prijaviti na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa.

 

Zarada zaposlenih izvan prostorija poslodavca opterećena je istim obavezama prema državi kao i zarada ostalih zaposlenih.

 

Radnik bi prilikom zaključivanja ugovor o radu izvan prostorija poslodavca trebao dokazati vlasništvo nad objektom ili da ima valjan pravni osnov za korištenje (npr. zakup, član porodičnog domačinstva i sl.). Dakle bitno je da dokaže poslodavacu da objekat koristi na legalan način. Također potrebno je voditi računa o uvjetima rada i načinu vršenja nadzora nad radom kako se to pravo ne bi zloupotrijebilo (npr. poslove radnog mjesta obavlja neko treće lice koje je radnik angažovao, bez znanja poslodavca).

 

 

Odredbom člana 171. stav (1) tačka 4) propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac -pravno lice, ako ne zaključi ugovor o radu u pisanoj formi odnosno ako zaključi ugovor o radu koji ne sadrži podatke propisane ovim zakonom (član 24. i član 26. stav 2.) ili zaključi ugovor koji je opasan ili štetan po zdravlje radnika ili drugih lica ili koji ugrožavaju radnu okolinu (član 26. stav 3.)

Ako je prekršaj učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.

Za prekršaj kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Za prekršaj kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

 

Opća skupština Međunarodne organizacije rada je usvojila 20. juna 1996. godine Konvencija br.177. – o radu kod kuće.

 

U članu 1. ove Konvencije propisano je da:

(a) izraz rad kod kuće znači posao obavljan od strane osobe koja se navodi kao radnik kod kuće,

(i) u njegovom ili njezinom domu ili na drugom mjestu njegovog ili njezinog izbora, osim radnog prostora poslodavca;

(II) radi naknade za rad;

(III) koji rezultira u produktu ili usluzi određenoj od strane poslodavca , bez obzira na to tko osigurava opremu, materijal ili druga proizvodna sredstva,

osim ako ova osoba ne posjeduje stupanj autonomije i ekonomske neovisnosti potrebne da bi je se smatralo nezavisnim radnikom po državnim zakonima, propisima ili sudskim odlukama;

(b) osobe sa statusom zaposlenika ne mogu postati radnikom kod kuće po smislu ove Konvencije samo zbog toga što kao zaposlenici povremeno obavljaju posao kod kuće, a ne na uobičajenom radnom mjestu;

Odredbom člana 4. ove Konvencije propisano je:

  1. Državna politika rada kod kuće promicati će, koliko je god to moguće, jednakost tretiranja radnika kod kuće sa drugim plaćenim osobama uzimajući u obzir posebne karakteristike rada kod kuće i tamo gdje je to potrebno, uvjete primjenjive na isti ili sličan tip posla koji se obavlja u poduzeću .
  2. Jednakost tretiranja promicati će se posebno u vezi sa :

(a) pravima radnika kod kuće da uspostavljaju ili se pridružuju organizacijama po ličnom izboru i da sudjeluju u aktivnostima takvih organizacija;

(b) zaštitu protiv diskriminacije u zaposlenju i zanimanju;

(c) zaštitom na području sigurnosti i zdravlja na radu;

(d) naknade za rad;

(e) zakonski propisane zaštite socijalnog osiguranja;

(f) pristupom profesionalnom usavršavanju;

(g) najnižoj dopuštenoj dobi za zapošljavanje i obavljanje poslova ; te

(h) zaštitom majčinstva.

Državni zakoni i propisi o sigurnosti i zdravlju na radu odnosit će se i na posao kod kuće

uzimajući u obzir njegove posebne karakteristike te će utvrditi uvjete po kojima bi određeni tipovi posla i upotreba određenih supstanci bila zabranjena kod rada kod kuće zbog sigurnosti i zdravlja, čl. 7. Konvencije.