Dostava radniku fotokopije prijave na obavezno osiguranje

 

Član 28.

 

Poslodavac je dužan radniku, uz pisani dokaz, dostaviti fotokopije prijava na obavezno osiguranje odmah na početku rada kao i svake promjene osiguranja koja se tiče radnika.

 

____________________________________

 

 

Odredbom člana 4. stav (2) ovog Zakona propisano je da je nakon zaključivanja ugovora o radu poslodavac dužan prijaviti radnika na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti (obavezno osiguranje) u skladu sa zakonom.

 

Prijava na obavezno osiguranje vrši se preko nadležne poreske uprave i podnosi se na pripremljenom obrascu koji sadrži podatke o radniku i poslodavcu obavezniku uplate doprinosa. Sa popunjenim obrascom prilaže se ugovor o radu i druga potrebna dokumentacija.

 

U cilju što efikasnije zaštite prava radnika ovom odredbom je propisano da je poslodavac dužan radniku, uz pisani dokaz, dostaviti fotokopije prijava na obavezno osiguranje odmah na početku rada, kao i svake promjene osiguranja koja se tiče radnika. Pisani dokaz pored dokaza o urednoj dostavi – dostavnice, predstavlja u ovom slučaju i interna dostavna knjiga i potvrda koju potpisuje radnik.

 

 

Odredbom člana 171. stav (1) tačka 8) propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac -pravno lice, ako ne dostavi radniku fotokopiju prijave na obavezno osiguranje u skladu sa članom 28. ovog zakona.

Ako je prekršaj učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.

Za prekršaj kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Za prekršaj kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.