Podaci koji se ne mogu tražiti

 

Član 29.

 

Prilikom postupka odabira kandidata za radno mjesto (razgovor, testiranje, anketiranje i sl.) i zaključivanja ugovora o radu poslodavac ne može tražiti od radnika podatke koji nisu u neposrednoj vezi sa radnim odnosom, a naročito u vezi sa odredbom člana 8. ovog zakona.

 

____________________________________

 

 

U cilju zaštite privatnosti i zaštite podataka donesen je Zakon o zaštiti ličnih podataka, a u cilju spječavanja diskriminacije i ostvarivanje jednakih prava i mogućnosti Zakon o zabrani diskriminacije, kojih se poslodavac dužan pridržavati.

 

Ovom odredbom propisano je prilikom postupka odabira kandidata za radno mjesto (razgovor, testiranje, anketiranje i sl.) i zaključivanja ugovora o radu poslodavac ne može tražiti od radnika podatke koji nisu u neposrednoj vezi sa radnim odnosom, a naročito podatke vezano za spolno opredjeljenje, bračno stanje, porodične obaveze, starost, invalidnost, trudnoću, jezik, vjeru, političko i drugo mišljenje, nacionalnu pripadnost, socijalno porijeklo, imovno stanje, rođenje, rasu, boju kože, članstvo ili nečlanstvo u političkim strankama i sindikatima, zdravstveni status, ili neko drugo lično svojstvo.

 

Dakle ovom odredbom dodatno je proširena i posebno naglašena zabrana traženja podataka u postupka odabira kandidata za radno mjesto prilikom razgovora, testiranja, anketiranja i sl.

 

Zakon o radu ponovo u članu 60. naglašava zabranu nejednakog postupanja u vezi trudnoće.

 

Odredbom člana 171. stav (1) tačka 9) propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac -pravno lice, ako od radnika traži podatke koji nisu u neposrednoj vezi sa radnim odnosom.

Ako je prekršaj učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.

Za prekršaj kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Za prekršaj kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.