III. OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I

USAVRŠAVANJE ZA RAD

Prava i obaveze u vezi sa obrazovanjem, osposobljavanjem i

usavršavanjem za rad

 

Član 31.

 

(1) Poslodavac može, u skladu sa potrebama rada, omogućiti radniku obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad.

(2) Poslodavac je obavezan prilikom promjena ili uvođenja novog načina ili organiziranja rada, omogućiti radniku obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje za rad.

(3) Radnik je obavezan, u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada, obrazovati se, osposobljavati i usavršavati za rad.

(4) Uvjeti i način obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za rad iz st. 2. i 3. ovog člana uređuju se kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

 

____________________________________

 

– Poslodavac može, u skladu sa potrebama rada, omogućiti radniku obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad. Poslodavci pojavom globalizacije i novih tehnologija sve više pažnju posvećuju svojim zaposlenicima. Smatra se da su znanje, vještine i sposobnosti samih radnika, kao i njihov razvoj, obrazovanje i usavršavanje ključ uspjeha i održive konkurentske prednosti na tržištu. Iz tih razloga, poslodavci sve više ulažu u razvoj, obrazovanje i usavršavanje radnika, organizirajući ili omogučavajući različite obrazovne programe ili edukacije. Provođenje obrazovanja radnika najefikasniji je način za ostvarenje konkurentske prednosti. Investiranje poslodavca u obrazovanje zaposlenika ključan je pokazatelj uspješnosti poslodavca u poslovanju.

Način obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za rad može biti različit. To mogu biti

obuke na poslu, obrazovni trening, online obrazovanje, različiti seminari, tečajevi, radionice, rad na projektima (timski rad) itd.

 

– Poslodavac je obavezan prilikom promjena ili uvođenja novog načina ili organiziranja rada, omogućiti radniku obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje za rad. Obrazovanjem zaposlenika osiguravaju se nova znanja, vještine i sposobnosti koje su im potrebne u radu s novim tehnologijama, u inovacijama, potiću kreativnost i učenje, ali i saradnju s drugim radnicima koji doprinose ostvarenju ciljeva odnosno uspješnosti poslodavca.

Ciljevi obrazovanja su: 1) radna uspješnost; 2) aktualiziranje znanja iz novih tehnologija; 3) izbjegavanje zastarijevanja znanja i usporavanja praćenja novih tehnologija iz određene struke i 4) usmjeravanje budućih zaposlenika ili budućih kadrova.

Usavršavanje za rad je uvijek vezan uz stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti koje omogućavaju pojedincu preuzimanje novih, složenijih poslova, što u konačnici pozitivno djeluje na razvoj karijere.

Poslodavac je obvezan, na temelju procjene rizika, provesti osposobljavanje radnika za rad na siguran način, i to bi trebalo biti: prije početka rada, kod promjena u radnom postupku, kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene, kod uvođenja nove tehnologije, kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada, kod utvrđenog oštečenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Poslodavac osposobljavanje provodi na način da radnika obavijesti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika (o organizaciji rada, rizicima i načinu izvođenja radnih postupaka i sl.), da radniku objasni i da radnika osposobi za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu koje je dužan primjenjivati tokom rada u skladu s procjenom rizika kojima je izložen na radu i u vezi s radom. Vezano za sigurnost i zdravlje radnika na radu u Federaciji BiH je još uvijek  u primjeni preuzeti Zakon o zaštiti na radu (Službeni list SRBiH”, broj: 22/90).

 

– Radnik je obavezan, u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada, obrazovati se, osposobljavati i usavršavati za rad. Radnici zavisno o poslovnim zahtjevima, individualnim potrebama i tržišnim trendovima mogu samostalno i u dogovoru sa svojim nadređenima i odjelom ljudskih potencijala odabrati programe za koje smatraju da najbolje odgovaraju njihovu profesionalnom razvoju i poslovnim potrebama.

 

-Uvjeti i način obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za rad iz st. 2. i 3. ovog člana uređuju se kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Dakle kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu mogu se predvidjeti uvjeti i način obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji se mogu odnositi na sva ili samo na pojedina radna mjesta.