Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

Član 34.

 

(1) Ako je stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno zakonom ili pravilnikom o radu uvjet za obavljanje poslova određenog zanimanja, poslodavac može lice koje je završilo školovanje za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

(2) Vrijeme stručnog osposobljavanja iz stava 1. ovog člana računa se u pripravnički staž i radno iskustvo utvrđeno kao uvjet za rad u određenom zanimanju i može trajati najduže onoliko vremena koliko traje pripravnički staž.

(3) Ugovor o stručnom osposobljavanju zaključuje se u pisanoj formi.

(4) Poslodavac dostavlja kopiju ugovora iz stava 3. ovog člana u roku od osam dana nadležnoj službi za zapošljavanje, radi evidencije i nadzora.

(5) Lice na stručnom osposobljavanju ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to utvrđeno propisima za nezaposlena lica, a prava po osnovu osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja osigurava poslodavac u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

(6) Licu za vrijeme stručnog osposobljavanja osigurava se odmor u toku rada, dnevni odmor između dva uzastopna radna dana i sedmični odmor.

 

 

_____________________________

 

 

 

Jedna od aktivnih mjera politike zapošljavanja je stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Garancija za zapošljavanje mladih (Youth Guarantee) u EU je novi pristup rješavanju problema nezaposlenosti mladih, te stručno osposbljavanje ulazi u reformu zapošljavanja jer pruža mogućnost poboljšanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja mladih.

 

Postoje različiti oblici pripreme za tržište rada, i tu dolaze do izražaja osposobljavanje, stažiranje, pripravništvo i volontiranje.

Stažiranje (internship) se uglavnom odnosi  na stjecanje praktičnih vještina tokom studiranja to jest u posljednjoj godini studija, i to je praktični rad koji najčešće nije plaćen.

Pripravništvo (traineeship) se uglavnom odnosi  na prvu godinu zapošljavanja u javnom sektoru. Većina pripravnika je dužna nakon godine dana položiti ispit čime dobivaju pravo na rad u javnom sektoru zavisno od slobodnih radnih mjesta.

Volontiranje je uređeno posebnim Zakonom o volontiranju, te se na volontere primjenjuje odredbe tog zakona.

 

Ako je stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno zakonom ili pravilnikom o radu uvjet za obavljanje poslova određenog zanimanja, poslodavac može lice koje je završilo školovanje za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Stručnim osposobljavanjem bez zasnivanja radnog odnosa stječu se nova iskustva i nova znanja, koja lice na stručnom osposobljavanju ranije nije imalo. Također širi se profesionalno znanje i pridonosi se profesionalnom osposobljavanju lica na stručnom osposobljavanju.

Vrijeme stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa uračunava se u radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, koje je uvjet za rad u određenom zanimanju.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osoba može polagati stručni ispit.

 

Vrijeme stručnog osposobljavanja računa se u pripravnički staž i radno iskustvo utvrđeno kao uvjet za rad u određenom zanimanju i može trajati najduže onoliko vremena koliko traje pripravnički staž. Ugovor o stručnom osposobljavanju zaključuje se u pisanoj formi. Poslodavac dostavlja kopiju ugovora u roku od osam dana nadležnoj službi za zapošljavanje, radi evidencije i nadzora. Lice na stručnom osposobljavanju ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to utvrđeno propisima za nezaposlena lica, a prava po osnovu osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja osigurava poslodavac u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

 

Lice koje je primljeno na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ne ostvaruje prava, obaveze i odgovornosti koje ima pripravnik i druge osobe u radnom odnosu jer sa njim se ne zaključuju ugovor o radu, tako da nema pravo na platu, godišnji odmor i drugo.

 

Licu za vrijeme stručnog osposobljavanja osigurava se odmor u toku rada, dnevni odmor između dva uzastopna radna dana i sedmični odmor.

 

 

Odredbom člana 171. stav (1) tačka 12) propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac -pravno lice, ako ugovor o stručnom osposobljavanju ne zaključi u pisanoj formi ili ne dostavi u određenom roku kopiju ugovora nadležnoj službi za zapošljavanje

(2) Ako je prekršaj iz stava 1. ovog člana učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.

(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(4) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.