Prekovremeni rad

 

Član 38.

 

(1) U slučaju više sile (požar, potres, poplava) i iznenadnog povećanja obima posla, kao i u drugim sličnim slučajevima neophodne potrebe, radnik je, na zahtjev poslodavca, obavezan da radi duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad), a najviše do osam sati sedmično.

(2) Ako prekovremeni rad radnika traje duže od tri sedmice neprekidno ili više od 10 sedmica u toku kalendarske godine, o prekovremenom radu poslodavac obavještava nadležnu inspekciju rada.

(3) Nije dozvoljen prekovremeni rad maloljetnom radniku, trudnici, majci odnosno usvojitelju djeteta do tri godine života, kao i samohranom roditelju, samohranom usvojitelju i licu kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj, do šest godina života djeteta.

(4) Trudnica, majka, odnosno usvojitelj djeteta do tri godine života, kao i samohrani roditelj, samohrani usvojitelj i lice kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj, do šest godina života djeteta, može raditi prekovremeno ako da pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.

(5) Inspekcija rada zabranit će prekovremeni rad uveden suprotno st. 1.-4. ovog člana.

 

__________________________

 

 

Stavom (1) i (2) ovog člana propisano je da: a) u slučaju više sile; b) iznenadnog povećanja obima posla, i c) u drugim sličnim slučajevima neophodne potrebe, radnik je, na zahtjev poslodavca, obavezan da radi duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad), a najviše do osam sati sedmično.

Iz navedenog proizilazi da zakon propisuje ograničenje prekovremenog rada na sedmičnom nivou.

 

Zahtjev poslodavca da radnik radi duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad) suprotno članu 38. st. 1. i 3. zakonom je sankcionirano kao prekršaj.

 

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 15) propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kazniti za prekršaj poslodavac -pravno lice, ako od radnika zahtijeva da radi duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad) suprotno članu 38. st. 1. i 3. ovog zakona.

 

Ako prekovremeni rad radnika traje duže od tri sedmice neprekidno ili više od 10 sedmica u toku kalendarske godine, o prekovremenom radu poslodavac obavještava nadležnu inspekciju rada.

 

Ukoliko prekovremeni rad radnika traje duže od tri sedmice neprekidno ili više od 10 sedmica u toku kalendarske godine poslodavac je obavezan da obavijesti inspekciju, u suprotnom izlaže se prekršajnoj odgovrnosti i sankcionisanju budući da je članom 171. stav (1) tačka 16 propisano da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac -pravno lice, ako ne obavijesti nadležanu inspekciju rada o prekovremenom radu o kojem ga je dužan obavijestiti.

 

Prekovremeni rad predstavlja izuzetak u opravdanim zakonom propisanim situacijama, dakle može da se uvede samo u izuzetnim slučajevima, za posao koji nije mogao unaprijed da bude predviđen.

 

Kada je u pitanju prekovremeni rad, njega mogu da obavljaju kako zaposleni na neodređeno tako i zaposleni na određeno vrijeme, o čemu odluku donosi poslodavac ukoliko nastupi neki od slučajeva navedenih zakonom.

 

Stavom (3) propisano je kako nije dozvoljen prekovremeni rad maloljetnom radniku, trudnici, majci odnosno usvojitelju djeteta do tri godine života, kao i samohranom roditelju, samohranom usvojitelju i licu kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj, do šest godina života djeteta.

 

Odredbom člana 171. stav (1) tačka 15) propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kazniti za prekršaj poslodavac -pravno lice, ako naredi prekovremeni rad maloljetnom radniku (član 38. stav 3).

 

Apolutna zabrana prekovremenog rada odnosi se na maloljetne radnike. Relativna zabrana odnosi se na sva ostala lica iz stava (3) osim maloljetnika, koji mogu raditi prekovremeno ako daju pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.

 

Odredbom člana 171. stav (1) tačka 15) propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac -pravno lice, ako trudnici, majci odnosno usvojiocu djeteta do tri godine života kao i samohranom roditelju, samohranom usvojiocu i licu kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj, do šest godina života djeteta, bez njihovog pisanog

pristanka, naredi prekovremeni rad (član 38. stav 4).

 

 

Postupanje suprotno propisanom u ovom članu sankcionirat će inspekcija rada.

 

S tim u vezi odredbom člana 171. stav (1) tačka 19) propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac -pravno lice ako ne postupi po zabrani inspektora rada kojim se zabranjuje prekovremeni rad (član 38. stav 5.).

Stavovima (2), (3) i (4) člana 171. ZOR-a je propisano da ako je prekršaj iz stava 1. ovog člana učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.