Faktiĉki radni odnos

Ĉlan 21. stav 1. i ĉlan 21.a) Zakona o radu.

Ĉlan 15. Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave

NEPOSJEDOVANJE RJEŠENJA O PRIJEMU U RADNI ODNOS NEMA NUŽNO ZA

POSLJEDICU PRAVNI ZAKLJUĈAK DA ZAPOSLENIK NIJE ZASNOVAO RADNI

ODNOS, NITI SE FAKTIĈKI RADNI ODNOS, ZBOG NEDOSTATKA ZAKONITOG

OSNOVA ZASNIVANJA, MORA NUŽNO UVIJEK SMATRATI NEZAKONITO USPOSTAVLJENIM RADNIM ODNOSOM PO OSNOVU KOGA SE ZAPOSLENIKU

NE MOŽE PRUŽITI PRAVNA ZAŠTITA.

Iz obrazloženja:

Taĉno je da naše radno zakonodavstvo ne poznaje faktiĉki radni odnos, jer se radnopravni status uspostavlja samo na osnovu zakonom predviđenog pravnog osnova (ugovor o radu, odnosno rješenje o prijemu u radni odnos). Međutim, svakako da sluĉajevi faktiĉkog rada ili zapošljavanja mogu da nastupe u praksi, pa se postavlja pitanje prava osoba koje su u „faktiĉkom radnom odnosu“. Osnovno polazište za rješenje tog pitanja treba da bude utvrđivanje ĉinjenice da li je takva osoba obavljala određeni rad i ispunjavala svoje dužnosti, tako da treba prihvatiti pravnu fikciju da se pravni osnov nalazi u samom stalnom vršenju rada ili službe. U konkretnom sluĉaju, kada bi se i prihvatio stav drugostepenog suda da je tužitelj bio u faktiĉkom radnom odnosu kod prvotuženog, taj radni odnos je imao sve bitne elemente koji se traže za pojam radnog odnosa. Prvotuženi je ĉinjenicu zasnivanja rada upisao u radnu knjižicu tužitelja, isplaćivao mu plaće i sve druge prinadležnosti koje proistiĉu iz radnog odnosa, a tužitelj je u kontinuiranom vremenskom periodu od gotovo osam godina obavljao rad i ispunjavao svoje dužnosti. Sve navedene okonosti jasno ukazuju da se eventualni propust prvotuženog da tužitelju izda rješenje o prijemu u radni odnos ne može pripisati u krivicu tužitelju niti tužitelj može snositi štetne posljedice takvog propusta prvotuženog.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 56 0 P 006632 08 Rev od

23.04.2009. godine)

 

Radni odnos – prestanak po sili zakona

Ĉlan 1. stav 2. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa

BUDUĆI DA JE RADNI ODNOS DOBROVOLJNO USPOSTAVLJEN PRAVNI ODNOS IZMEĐU RADNIKA I POSLODAVCA U KOJEM RADNIK U VIDU ZANIMANJA OBAVLJA ODREĐENE POSLOVE, ZASNIVANJEM RADNOG ODNOSA KOD DRUGOG POSLODAVCA RADNIKU PRESTAJE RADNI ODNOS

KOD RANIJEG POSLODAVCA PO SILI ZAKONA.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-

000434 od 14.05.2009.godine )