Noćni rad

 

Član 40.

 

(1) Rad u vremenu između 22 sata uvečer i 6 sati ujutro idućeg dana, a u poljoprivredi između 22 sata i 5 sati ujutro, smatra se noćnim radom, ako za određeni slučaj zakonom,

propisom kantona ili kolektivnim ugovorom nije drugačije određeno.

(2) Ako je rad organiziran u smjenama koje uključuju i noćni rad mora se osigurati izmjena smjena tako da radnik u noćnoj smjeni radi uzastopno najduže jednu sedmicu.

 

__________________________

 

 

Noćnim radom smatra se rad u određenom vremenu između 22 sata uvečer i 6 sati ujutro idućeg dana, a u poljoprivredi između 22 sata i 5 sati ujutro. Noćni rad je rad koji se obavlja u bilo koji sat u vremenu noćnog rada. Za “određeni slučaj” može biti drukčije određeno zakonom, propisom kantona ili kolektivnim ugovorom.

U cilju zaštite maloljetnika kao posebno osjetljive grupe radnika ovim zakonom propisano je da je zabranjen noćni rad maloljetnih radnika.

 

Ljudsko tijelo je  noću osjetljivije na negativne utjecaje iz okoliša, te opasnosti i napore na radnom mjestu. Duža razdoblja noćnog rada mogu štetiti zdravlju radnika i ugroziti njihovu sigurnost na radnom mjestu, sigurnost drugih radnika i sam tehnološki proces rada. Ukoliko je rad organiziran u smjenama koje uključuju i noćni rad mora se osigurati izmjena smjena tako da radnik u noćnoj smjeni radi uzastopno najduže jednu sedmicu.      Noćni radnik može navedeno vrijeme raditi jednom ili više puta sedmično, jednom ili više puta mjesečno. Važno je da se radi o redovnom radu (planiranom, uobičajnom) a ne iznenadnom (slučajnom, iznenadnom). Nije nužno da se radi o svakodnevnom radu. Ukoliko radna sedmica traje šest radnih dana, onda radnici koji su radili cijelu sedmicu noćnu, iduću sedmicu ne mogu raditi samo noćnu smjenu.

Prema članu 11. Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 48/16), radnik ima pravo na povećanu plaću za noćni rad najmanje 25% neto satnice. S obzirom da se Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH dok je važio nije odnosio na sve radnike u Federaciji BiH, već samo na strane koje su ga potpisale ili mu naknadno pristupile,  ovo pravo na povećanu plaću za noćni rad potrebno je predvidjeti Pravilnikom o radu.

 

Odredbom člana 171. stav (1) tačka 22) propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kazniti za prekršaj poslodavac -pravno lice ako ne osigura izmjenu smjena tokom rada u smjenama koje uključuju noćni rad (član 40. stav 2.).

Stavovima (2), (3) i (4) člana 171. ZOR-a je propisano da ako je prekršaj iz stava 1. ovog člana učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.