Posebna zaštita radnika koji rade noću

 

Član 41.

 

(1) Poslodavac je pri organizaciji noćnog rada ili rada u smjeni dužan voditi posebnu brigu o organizaciji rada prilagođenoj radniku te o sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima u skladu s prirodom posla koji se obavlja noću ili u smjeni.

(2) Poslodavac je dužan noćnim i smjenskim radnicima osigurati sigurnost i zdravstvenu zaštitu u skladu s prirodom posla koji obavljaju, kao i sredstva zaštite i prevencije koja odgovaraju i primjenjuju se na sve ostale radnike i dostupna su u svako doba.

(3) Radnicima koji rade noću poslodavac je dužan osigurati periodične ljekarske preglede najmanje jednom u dvije godine.

(4) Ako se na ljekarskom pregledu iz stava 3. ovog člana utvrdi da radniku prijeti nastanak invalidnosti zbog rada noću, poslodavac mu je dužan ponuditi zaključivanje ugovora o radu za obavljanje istih ili drugih poslova izvan noćnog rada, ukoliko takvi poslovi postoje, odnosno ako uz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju postoji mogućnost rasporeda radnika na druge poslove.

(5) Zabranjen je noćni rad trudnica počev od šestog mjeseca trudnoće, majki i usvojitelja, kao i lica kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj, i to do navršene dvije godine života djeteta.

 

__________________________

 

 

Ovim članom na općenit način određena je obaveza za poslodavce da osiguraju posebnu zaštitu radnika koji rade noću. Konkretizaciju ove odredbe treba tražiti u posebnim zakonima, kolektivnom ugovoru, pravilniku o zaštiti na radu, pravilniku o radu i drugim općim aktima poslodavca.. Zakonom o zaštiti na radu SRBiH propisane su mjere zaštite na radu u koje ulazi i organizaciji rada prilagođena radniku i sigurnosni i zdravstveni uvjeti u skladu s prirodom posla koji se obavlja noću ili u smjeni.

Posebna zaštita radnika koji rade noću predviđena je i u Evropskoj socijalnoj povelji i drugim konvencijama i preporukama MOR-a.

 

Prema stavu (1) ovog člana propisano je da je poslodava pri organizaciji noćnog rada ili rada u smjeni dužan voditi posebnu brigu o organizaciji rada prilagođenoj radniku te o sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima u skladu s prirodom posla koji se obavlja noću ili u smjeni, dok je stavom (2) propisano da je poslodavac dužan noćnim i smjenskim radnicima osigurati sigurnost i zdravstvenu zaštitu u skladu s prirodom posla koji obavljaju, kao i sredstva zaštite i prevencije koja odgovaraju i primjenjuju se na sve ostale radnike i dostupna su u svako doba.

S obzirom na poseban položaj radnika koji rade noću i koji rade u smjenama, njihova sigurnosna i zdravstvena zaštita mora biti prilagođena prirodi posla koji rade, a organizacija i sredstva zaštite i prevencije moraju biti učinkoviti. Određeni radni uvjeti mogu ugrožavati sigurnost i zdravlje radnika. Za organizaciju rada u određenom

radnom ritmu potrebno je držati se općeg načela da rad treba prilagoditi radniku (kako bi se smanjio monoton ili automatski rad).

Ulaganje u razvijanje kulture prevencije rizika i promicanje boljih radnih uvjeta donosi privredne i socijalne koristi, kao što su manji broj nesreća na radu, dobrobit radnika i njihovo zadovoljstvo poslom.

 

Radnicima koji rade noću poslodavac je dužan osigurati periodične ljekarske preglede najmanje jednom u dvije godine (stav 3. ovog člana).

Održavanje zdravlja radnika ima izravan i mjerljiv pozitivan učinak na produktivnost i pridonosi poboljšanju održivosti sistema socijalne sigurnosti. Sprječavanje ozbiljnih nesreća ili profesionalnih bolesti radnika te promicanje zdravlja tokom cijelog radnog vijeka, od prvog posla nadalje, ključ je omogućavanja dužeg  rada. Sve ovo pridonosi rješavanju dugoročnih posljedica demografskog starenja. S tim u vezi je i stav (4) kojim je propisano da ukoliko se na ljekarskom pregledu iz stava 3. ovog člana utvrdi da radniku prijeti nastanak invalidnosti zbog rada noću, poslodavac mu je dužan ponuditi zaključivanje ugovora o radu za obavljanje istih ili drugih poslova izvan noćnog rada, ukoliko takvi poslovi postoje, odnosno ako uz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju postoji mogućnost rasporeda radnika na druge poslove

 

Licima kojima je zabrenjen noćni rad i uz njihov pristanak su: 1) trudnica počev od šestog mjeseca trudnoće, 2) majki i usvojitelja, kao i 3) lica kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj, i to do navršene dvije godine života djeteta.

 

Odredbom člana 171. stav (1) tačka 23) i 24) propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kazniti za prekršaj poslodavac -pravno lice ako noćnim radnicima ne osigura periodične ljekarske preglede najmanje jednom u dvije godine (član 41. stav 3), ili trudnici počev od šestog mjeseca trudnoće, majci i usvojitelju kao i licu kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj i to do navršene dvije godine života djeteta, naredi noćni rad (član 41. stav 5.).

Također obratiti pažnju na stavove (2), (3) i (4) člana 171. ZOR-a, koje smo naveli u ranijim članovima, te ih sad nećemo ponavljati.