Noćni rad maloljetnih radnika

 

Član 42.

 

(1) Zabranjen je noćni rad maloljetnih radnika.

(2) Za maloljetne radnike u industriji, rad u vremenu između 19 sati uvečer i 7 sati ujutro idućeg dana, smatra se noćnim radom.

(3) Za maloljetne radnike koji nisu zaposleni u industriji, rad u vremenu između 20 sati uvečer i 6 sati ujutro idućeg dana, smatra se noćnim radom.

(4) Izuzetno, maloljetni radnici privremeno mogu biti izuzeti od zabrane noćnog rada u slučaju havarija, više sile i zaštite interesa Federacije, na osnovu saglasnosti inspekcije rada kantona (daljem tekstu: nadležna inspekcija rada).

(5) Federalni ministar rada i socijalne politike (u daljem tekstu: Federalni ministar) će pravilnikom propisati koje se djelatnosti smatraju industrijom u smislu stava 2. ovog člana.

 

_________________________

 

 

Odredbom stava (1) ovog člana.zabranjen je noćni rad maloljetnih radnika.

Noćni rad maloljetnika zabranjen je između ostalog, jer može doći do ugroženosti njihove sigurnosti, zdravlja, morala ili razvoja. S tim u vezi ovom odredbom štite se  njihova prava, interesi, njihov psihofizički razvoj, te duševni i moralni integritet.

 

Zakon o radu noćni rad za maloljetne radnike u industriji određuje kao rad u vremenu između 19 sati uvečer i 7 sati ujutro idućeg dana (odredba stav (2) ovog člana). Za maloljetne radnike koji nisu zaposleni u industriji, rad u vremenu između 20 sati uvečer i 6 sati ujutro idućeg dana, smatra se noćnim radom (odredba stav (3) ovog člana).

Maloljetnici se smatraju specifičnom rizičnom grupom, te da im je potrebno obezbediti radne uslove primjerene njihovom uzrastu.

Stavom (4) se izuzetno dozvoljava maloljetnim radnicima da privremeno budu izuzeti od zabrane noćnog rada u slučaju havarija, više sile i zaštite interesa Federacije Bosne i Hercegovine  na osnovu saglasnosti inspekcije rada kantona.

 

U stavu (5) propisano je da će Federalni ministar rada i socijalne politike pravilnikom propisati koje se djelatnosti smatraju industrijom u smislu stava 2. ovog člana

 

Odredbom člana 171. stav (1) tačka 25) propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kazniti za prekršaj poslodavac – pravno lice ako maloljetnom radniku naredi da radi noću suprotno članu 42. ovog zakona.

Također obratiti pažnju na stavove (2), (3) i (4) člana 171. ZOR-a, koje smo naveli u ranijim članovima, te ih sad nećemo ponavljati.