Obaveza vođenja evidencija

 

Član 43.

 

(1) Poslodavac je dužan svakodnevno voditi evidenciju o radnicima i drugim licima angažovanim na radu.

(2) Evidencija iz stava 1. ovog člana mora sadržavati podatke o početku i završetku radnog vremena, smjenama i druge podatke o prisustvu radnika na radu.

(3) Poslodavac je dužan, pored evidencija iz stava 1. ovog člana, voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni-matična evidencija.

(4) Poslodavac je dužan inspektoru rada na njegov zahtjev predočiti evidencije iz st. 1. i 3. ovog člana.

(5) Federalni ministar će pravilnikom propisati sadržaj i način vođenja evidencija iz st. 1. i 3. ovog člana.

 

_________________________

 

 

Ova odredba detaljno je razrađena donošenjem Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu (Službene novine Federacije BiH, broj 92/16) koji je na osnovu člana 43. stav (5) Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/16) donio federalni ministar rada i socijalne politike.

 

Prema odredbi stava (1) poslodavac je dužan svakodnevno voditi evidenciju o radnicima i drugim licima angažovanim na radu.

 

Prema odredbi stava (2) evidencija mora sadržavati podatke o početku i završetku radnog vremena, smjenama i druge podatke o prisustvu radnika na radu.

Evidencija o radnom vremenu sadrži sljedeće podatke:

1) ime i prezime,

2) datum u mjesecu,

3)početak rada,

4)završetak rada,

5)vrijeme i sate zastoja, prekida rada i slično, do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran,

6)ukupno dnevno radno vrijeme,

7)vrijeme terenskog rada,

8)vrijeme pripravnosti,

9)vrijeme neprisustva na poslu:

-vrijeme korištenja odmora (sedmičnog i godišnjeg),

-dane u koje se ne radi i praznike utvrđene posebnim propisom,

-vrijeme spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad,

-vrijeme porođajnog odsustva, roditeljskih dopusta, mirovanja radnog odnosa ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisom,

-vrijeme plaćenog odsustva,

-vrijeme neplaćenog odsustva,

-vrijeme neprisutnosti u toku dnevnog rasporeda radnog vremena po zahtjevu radnika,

-vrijeme neprisutnosti u toku dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik svojom krivnjom ne obavlja ugovorene poslove,

-vrijeme provedeno u štrajku,

-vrijeme isključenja s rada (lockout).

 

Osim ovih podataka poslodavac je dužan voditi i posebne podatke o radnom vremenu od kojih zavisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom (noćni rad, prekovremeni rad, smjenski rad, dvokratni rad, rad u dane praznika ili neradnih dana utvrđene posebnim propisom i slično).

 

 

Poslodavac je prema stavu (3) dužan, voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni-matična evidencija. Evidencija o radnicima – matična evidencija kod poslodavca sadrži sljedeće podatke:

1) ime i prezime,

2) jedinistveni matični broj,

3 ) spol,

4) dan, mjesec i godinu rođenja,

5) mjesto, općinu, državu rođenja i državljanstvo,

6) prebivalište, odnosno boravište,

7)dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada, ako je radnik stranac ili lice bez državljanstva i ako ih je obvezan imati,

8) školsku spremu, stručni ispit, dodatno obrazovanje, uvjerenja i certifikate o završenoj obuci u neformalnom obrazovanju i slično,

9) broj i datum zaključenog ugovora o radu, odnosno rješenja o postavljenju,

10) dan početka rada,

11) poslove radnog mjesta koje radnik obavlja,

12) naznaku da li je radni odnos zasnovan na određeno ili neodređeno vrijeme, te očekivano trajanje rada na određeno vrijeme,

13) vrijeme trajanja probnog rada, ako je ugovoreno,

14) broj i datum zaključenog ugovora o radu sa pripravnikom, trajanje pripravničkog staža, te vrijeme i rezultat polaganja stručnog ispita, ako je isti predviđen i obavljen,

15) trajanje rada u inostranstvu, država i mjesto rada, u slučaju upućivanja radnika u inostranstvo,

16) naznaku radi li se o poslovima na kojima se staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem,

17) naznaku radi li se o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja radne sposobnosti za njihovo obavljanje,

18) mjesto rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima,

19) ugovoreno sedmično radno vrijeme, određeno puno radno vrijeme, odnosno propisano skraćeno radno vrijeme u satima,

20) trajanje radnog odnosa do zaposlenja kod poslodavca,

21) penzijski staž do početka rada kod poslodavca,

22) vrijeme mirovanja radnog odnosa,

23) dan prestanka radnog odnosa,

24) razlog prestanka radnog odnosa.

Osim ovih podataka poslodavac je dužan voditi i druge podatke od kojih zavisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom

 

Poslodavac evidenciju o radnicima počinje voditi danom zasnivanja radnog odnosa i ažurno je vodi do prestanka radnog odnosa, te istu čuva kao dokumentaciju trajne vrijednosti.

 

Evidencija se vodi pisano u obliku knjige, a može se voditi i u elektroničkom obliku.

 

Osim evidencije o radnicima poslodavac je dužan voditi i posebne evidencije o:

1) licima koja sa poslodavcem imaju zaključen ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova,

2) licima koja se kod poslodavca nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

3) redovnim učenicima ustanova za strukovno obrazovanje koji kod poslodavca pohađaju praktičnu nastavu i vježbe,

4) licima koja obavljaju rad za opće dobro u skladu s općim propisom,

5) i drugim lica koja za poslodavca obavljaju rad u skladu sa važećim propisima.

 

Prema stavu (4) poslodavac je dužan inspektoru rada na njegov zahtjev predočiti evidencije iz st. 1. i 3. ovog člana.

 

Pravilnik se odnosi na sve poslodavce u Federaciji BiH, bez obzira da li se radi o javnom ili privatnom sektoru, odnosno organima državne službe, ako posebnim propisima ovo pitanje ne bude riješeno drugačije.

 

Poslodavci su obavezni matične evidencije čuvati trajno jer se radi o čuvanju i zaštiti ličnih podataka, koji su pod zaštitom zakona o zaštiti ličnih podataka. Ova obaveza je postojala prema članu 7. Zakona o evidencijama u oblasti rada, koji je prestao da se primjenjuje donošenjem Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu (Službene novine Federacije BiH, broj 92/16).

 

 

Odredbom člana 171. stav (1) tačka 26) propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac -pravno lice ako ne vodi evidencije o radnicima koji su kod njega zaposleni ili evidencije vodi suprotno propisanom načinu i sadržaju ili inspektoru rada na njegov zahtjev ne predoči podatke iz evidencije.

Također obratiti pažnju na stavove (2), (3) i (4) člana 171. ZOR-a, koje smo naveli u ranijim članovima, te ih sad nećemo ponavljati.