Službene novine Federacije BiH, broj 92/16

 

Na osnovu člana 43. stav (5) Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/16), federalni ministar rada i socijalne politike donosi

 

 

PRAVILNIK

 

 

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA I DRUGIM LICIMA ANGAŽOVANIM NA RADU

 

 

  1. OSNOVNE ODREDBE

 

 

Član 1.

 

 

(1)       Ovim Pravilnikom se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu kod poslodavca.

 

(2)       Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Član 2.

 

 

Evidencija o radnicima iz člana 1. ovoga Pravilnika mora sadržavati podatke o:

 

1)         radnicima,

 

2)         drugim licima angažovanim na radu, i

 

3)         radnom vremenu.

 

  1. PODACI O RADNICIMA I DRUGIM LICIMA ANGAŽOVANIM NA RADU

 

 

Član 3.

 

 

(1)       Evidencija o radnicima – matična evidencija kod poslodavca sadrži sljedeće podatke:

 

1)         ime i prezime,

 

2)         jedinistveni matični broj,

 

3)         spol,

 

4)         dan, mjesec i godinu rođenja,

 

5)         mjesto, općinu, državu rođenja i državljanstvo,

 

6)         prebivalište, odnosno boravište,

 

7)         dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada, ako je radnik stranac ili lice bez državljanstva i ako ih je obvezan imati,

 

8)         školsku spremu, stručni ispit, dodatno obrazovanje, uvjerenja i certifikate o završenoj obuci u neformalnom obrazovanju i slično,

 

9)         broj i datum zaključenog ugovora o radu, odnosno rješenja o postavljenju,

 

10)       dan početka rada,

 

11)       poslove radnog mjesta koje radnik obavlja,

 

12)       naznaku da li je radni odnos zasnovan na određeno ili neodređeno vrijeme, te očekivano trajanje rada na određeno vrijeme,

 

13)       vrijeme trajanja probnog rada, ako je ugovoreno,

 

14)       broj i datum zaključenog ugovora o radu sa pripravnikom, trajanje pripravničkog staža, te vrijeme i rezultat polaganja stručnog ispita, ako je isti predviđen i obavljen,

 

15)       trajanje rada u inostranstvu, država i mjesto rada, u slučaju upućivanja radnika u inostranstvo,

 

16)       naznaku radi li se o poslovima na kojima se staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem,

 

17)       naznaku radi li se o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja radne sposobnosti za njihovo obavljanje,

 

18)       mjesto rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima,

 

19)       ugovoreno sedmično radno vrijeme, određeno puno radno vrijeme, odnosno propisano skraćeno radno vrijeme u satima,

 

20)       trajanje radnog odnosa do zaposlenja kod poslodavca,

 

21)       penzijski staž do početka rada kod poslodavca,

 

22)       vrijeme mirovanja radnog odnosa,

 

23)       dan prestanka radnog odnosa,

 

24)       razlog prestanka radnog odnosa.

 

(2)       Osim podataka iz stava (1) ovoga člana, poslodavac je dužan voditi i druge podatke od kojih zavisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom (obavijest ili potvrda o trudnoći, majčinstvo, dojenje djeteta, status samohranog roditelja, status usvojitelja, profesionalna bolest, povreda na radu, profesionalna nesposobnost za rad, smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, smanjenje radne sposobnosti uz djelimični gubitak radne sposobnosti, neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti, neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, invalidnost, stepen invalidnosti zbog djelimičnog gubitka radne sposobnosti, za radnike koji rade sa nepunim radnim vremenom podatak o svakom drugom poslodavcu kod kojeg radnik radi u nepunom radnom vremenu i slično).

 

Član 4.

 

 

(1)       Osim evidencije o radnicima iz člana 3. ovoga Pravilnika, poslodavac je dužan voditi i posebne evidencije o:

 

1)         licima koja sa poslodavcem imaju zaključen ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova,

 

2)         licima koja se kod poslodavca nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

 

3)         redovnim učenicima ustanova za strukovno obrazovanje koji kod poslodavca pohađaju praktičnu nastavu i vježbe,

 

4)         licima koja obavljaju rad za opće dobro u skladu s općim propisom,

 

5)         i drugim lica koja za poslodavca obavljaju rad u skladu sa važećim propisima.

 

(2)       Evidencija o licima iz stava (1) ovoga člana sadrži sljedeće podatke:

 

1)         ime i prezime,

 

2)         jedinstveni matični broj,

 

3)         spol,

 

4)         dan, mjesec i godinu rođenja,

 

5)         mjesto, općinu i državu rođenja,

 

6)         prebivalište, odnosno boravište,

 

7)         broj, datum i naziv akta na osnovu kojeg lice iz stava (1) ovoga člana radi kod poslodavca, te dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta za obavljanje tih poslova,

 

8)         naziv posla,

 

9)         mjesto rada,

 

10)       dan početka rada,

 

11)       dan prestanka rada.

 

Član 5.

 

 

(1)       Poslodavac evidenciju o radnicima iz člana 3. ovoga Pravilnika, počinje voditi danom zasnivanja radnog odnosa i ažurno je vodi do prestanka radnog odnosa, te istu čuva kao dokumentaciju trajne vrijednosti.

 

(2)       Poslodavac evidenciju o licima iz člana 4. ovoga Pravilnika, počinje voditi danom početka rada tih lica i ažurno je vodi do prestanka rada kod poslodavca, te istu čuva najmanje pet godina od dana prestanka njihovog rada.

 

(3)       Evidencija iz čl. 3. i 4. ovog Pravilnika vodi se pisano u obliku knjige, a može se voditi i u elektroničkom obliku.

 

Član 6.

 

 

Svaku promjenu podataka iz čl. 3. i 4. ovoga Pravilnika (koju poslodavac unosi na osnovu izjave, obavijesti i slično, ili na osnovu ličnih dokumenata ili isprava), radnik, odnosno lice iz člana 4. ovoga Pravilnika, dužan je prijaviti poslodavcu odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

 

Član 7.

 

 

Ako je posebnim propisom utvrđena obaveza vođenja i drugih podataka, osim podataka iz čl. 3. i 4. ovoga Pravilnika, u evidenciji je poslodavac dužan voditi i takve podatke u skladu s posebnim propisima.

 

III. PODACI O RADNOM VREMENU

 

 

Član 8.

 

 

(1)       Evidencija o radnom vremenu sadrži sljedeće podatke:

 

1)         ime i prezime,

 

2)         datum u mjesecu,

 

3)         početak rada,

 

4)         završetak rada,

 

5)         vrijeme i sate zastoja, prekida rada i slično, do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran,

 

6)         ukupno dnevno radno vrijeme,

 

7)         vrijeme terenskog rada,

 

8)         vrijeme pripravnosti,

 

9)         vrijeme neprisustva na poslu:

 

-vrijeme korištenja odmora (sedmičnog i godišnjeg),

 

-dane u koje se ne radi i praznike utvrđene posebnim propisom,

 

-vrijeme spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad,

 

-vrijeme porođajnog odsustva, roditeljskih dopusta, mirovanja radnog odnosa ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisom,

 

-vrijeme plaćenog odsustva,

 

-vrijeme neplaćenog odsustva,

 

-vrijeme neprisutnosti u toku dnevnog rasporeda radnog vremena po zahtjevu radnika,

 

-vrijeme neprisutnosti u toku dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik svojom krivnjom ne obavlja ugovorene poslove,

 

-vrijeme provedeno u štrajku,

 

-vrijeme isključenja s rada (lockout).

 

(2)       Osim podataka iz stava (1) ovoga člana, poslodavac je dužan voditi i posebne podatke o radnom vremenu od kojih zavisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom (noćni rad, prekovremeni rad, smjenski rad, dvokratni rad, rad u dane praznika ili neradnih dana utvrđene posebnim propisom i slično).

 

(3)       Na univerzitetima i drugim naučnim institucijama, za zaposlene nastavnike, saradnike, naučnike i umjetnike, te u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za zaposlene koji učestvuju u neposrednom odgojno obrazovnom radu, podaci o radnom vremenu prilagođeni su prirodi njihovog rada na način da se posebno evidentiraju samo normirani oblici rada.

 

Član 9.

 

 

(1)       Poslodavac evidenciju iz člana 8. ovoga Pravilnika vodi za obračunsko razdoblje koje je utvrđeno za isplatu plaće.

 

(2)       Evidencija iz stava (1) ovoga člana mora se voditi uredno, razumljivo i ažurno na početku i na kraju radnog dana radnika, odnosno drugog lica angažovanog na radu, a u slučaju da neki od podataka iz člana 8. stav (1) ovoga Pravilnika nije poznat na početku radnog dana, poslodavac je dužan isti unijeti u evidenciju odmah nakon saznanja tog podatka.

 

Član 10.

 

 

(1)       Poslodavac je dužan voditi podatke o radnom vremenu potrebne za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i za radnike s kojima ima sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada.

 

(2)       Evidenciju iz stava (1) ovoga člana poslodavac može voditi na način da zaduži radnika za redovno vođenje i dostavljanje te evidencije, koju je poslodavac obavezan kontrolirati.

 

Član 11.

 

 

Poslodavac je dužan za radnike koji poslove obavljaju na izdvojenom mjestu rada, voditi evidenciju o radnom vremenu, koja mora sadržavati sljedeće podatke:

 

1)         ime i prezime,

 

2)         datum u mjesecu,

 

3)         ukupno dnevno radno vrijeme,

 

4)         vrijeme terenskog rada,

 

5)         vrijeme pripravnosti,

 

6)         vrijeme neprisustva na poslu:

 

vrijeme korištenja odmora (sedmičnog i godišnjeg),

 

dane u koje se ne radi i praznike utvrđene posebnim propisom,

 

vrijeme spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad,

 

vrijeme porodiljskih, roditeljskih dopusta, mirovanja radnog odnosa ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisom,

 

vrijeme plaćenog odsustva,

 

vrijeme neplaćenog odsustva.

 

Član 12.

 

 

Poslodavac je dužan i za radnike za koje, zbog posebnosti njihovih poslova, radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnik određuje samostalno, voditi podatke o radnom vremenu potrebnom za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, a ako isti s poslodavcem nisu ugovorili samostalnost u određivanju najdužeg trajanja sedmičnog radnog vremena, noćnom radu, dnevnom i sedmičnom odmoru, dužan je i za njega voditi sve podatke iz člana 8. ovoga Pravilnika.

 

Član 13.

 

 

Podaci o radnom vremenu mogu se voditi pisano u obliku knjige ili u elektroničkom obliku i uz korištenje odgovarajućih kratica, ali uz odgovarajuće nedvojbeno i jasno pojašnjenje značenja svake kratice.

 

Član 14.

 

 

(1)       Evidencije iz čl. 8., 11. i 12. ovoga Pravilnika, poslodavac je dužan čuvati najmanje pet godina, a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, pri čemu bi za ostvarivanje tih prava mogle biti relevantne i evidencije, iste je dužan čuvati do pravosnažnog okončanja tog spora.

 

(2)       Radnik ima pravo uvida u evidencije iz stava (1) ovoga člana.

 

  1. ZAVRŠNA ODREDBA

 

 

Član 15.

 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Broj 03-02/3-2180/16

  1. novembra 2016. godine

Sarajevo

 

 

Ministar

Vesko Drljača, s. r.