Dnevni odmor

 

Član 45.

 

(1) Radnik ima pravo na odmor između dva uzastopna radna dana (dnevni odmor) u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno.

(2) Za vrijeme rada na sezonskim poslovima, radnik ima pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje 10 sati neprekidno, a za maloljetne radnike u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno.

 

_________________________

 

 

Dnevni odmor između dva uzastopna dana je poseban institut zakona i  radnik ima pravo na isti u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno (stav 1).

 

 

Stavom (2) ovog člana je propisano minimalno trajanje odmora između dva uzastopna radna dana i to 12 sati neprekidno, sa tim da radnici zaposleni na poslovima koji imaju sezonski karakter, imaju pravo na odmor od najmanje 10 sati neprekidno između dva uzastopna radna dana. Maloljetni radnik tj. radnik mlađi od 18 godina bez obzira na vrstu posla ima pravo na dnevni odmor između dva uzastopna radna dana u neprekidnom trajanju od najmanje 12 sati.

 

 

Odredbom člana 171. stav (1) tačka 28) propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac -pravno lice ako radniku ne omogući korištenje dnevnog i sedmičnog odmora.

Stavovima (2), (3) i (4) člana 171. ZOR-a je propisano da ako je prekršaj iz stava 1. ovog člana učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.