____________________________

(naziv poslodavca)

____________________________

(sjedište poslodavca)

____________________________

(broj)

__________dana _____________

(grad)

 

Na osnovu člana 112. i člana 52. stav (2) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 89/18), člana _______, Pravilnika o radu (ukoliko je donesen), i/ili člana _______ Ugovora o radu, i Plana korištenja godišnjih odmora za _____godinu, ___________________donosi

(naziv poslodavca)

 

 

R J E Š E NJ E

(o korištenju godišnjeg odmora)

 

 

  1. Radniku _____________________________zaposlenom na radnom mjestu___________

(ime i prezime),                                                                            (radno

_____________________________(u daljnem tekstu: radnik) odobrava se godišnji odmor

mjesto)

za 20___. godinu u trajanju od ________ radnih dana.

 

  1. Godišnji odmor radnik će koristiti u cijelini u periodu od ________ do _______ godine.

 

  1. Radnik je dužan da se javi na rad dana ______________godine.

 

  1. Preostali dan godišnjeg odmora radnik ima pravo da koristi kad on to želi, uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog korištenja (čl. 50. st.4. Zakona).

 

  1. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radniku pripada pravo na naknadu plaće u visini plaće koju bi ostvario da je radio (član 52. stav (3) Zakona o radu).

 

 

Alternativa:

 

  1. Radnik će koristiti godišnji odmor u dva djela, i to:

 

1) prvi dio godišnjeg odmora radnik će koristiti u trajanju od ___  radnih dana  u periodu od _______ do _______ 20__ . godine, te je dužan se javi na rad dana ______________godine.

2) drugi dio u trajanju od ___  radnih dana će koristiti najkasnije do 30. juna naredne godine.

 

3.Radnik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora kad on to želi, uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog korištenja (član 50. stav 4. Zakona o radu).

 

  1. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radniku pripada pravo na naknadu plaće u visini plaće koju bi ostvario da je radio (član 52. stav (3) Zakona o radu).

 

 

Obrazloženje

 

 

Radnik, u skladu sa članom 47. stav (1) Zakona o radu ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana.  U skladu sa članom___Pravilnika o radu i/ili člana___ ugovora o radu godišnji odmor se uvećava po osnovu (doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, radnog staža i drugih kriterijuma utvrđenih općim aktom ili ugovorom o radu). S tim u vezi imenovanom radniku je godišnji odmor uvećan za ____ dana i ukupno iznosi ____ dana, kako je to i određeno u dispozitivu.

Način korištenje godišnjeg odmora poslodavac je utvrdio planom korištenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju sa radnicima (ili njihovim predstavnicima) u skladu sa zakonom, uzimajući u obzir potrebe posla, kao i opravdane razloge radnika. S tim u vezi godišnji odmor radnik će koristiti u periodu od ________ do _______ godine, te je dužan da se javi na rad dana ______________godine.

Preostali dan godišnjeg odmora radnik ima pravo da koristi  kad on to želi, uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog korištenja.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radniku pripada pravo na naknadu plaće u visini plaće koju bi ostvario da je radio.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti pismeni prigovor poslodavcu, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

 

POSLODAVAC

_________________

(potpis i pečat)

 

Dostaviti:

– imenovanom

– finansijskoj službi

– a/a

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

Pravo radnika na godišnji odmor u minimalnom trajanju od 20 radnih dana je utvrđeno u Zakonu o radu. Članom 47. stav (1) Zakona o radu propisano je da radnik, za svaku kalendarsku godinu, ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana, a najduže 30 radnih dana. S tim u vezi u rješenju o godišnjem odmoru ne treba utvrđivati ovo pravo. Izuzetak je u slučaju prigovora radnika kada je potrebno utvrditi pravo koje pripada radniku.