Neplaćeno odsustvo

 

Član 54.

 

(1) Poslodavac može radniku, na njegov pisani zahtjev, odobriti odsustvo sa rada bez naknade plaće – neplaćeno odsustvo.

(2) Uvjeti i vrijeme korištenja neplaćenog odsustva uređuju se kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

(3) Poslodavac je dužan omogućiti radniku odsustvo do četiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini, radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih

potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće – plaćeno odsustvo.

(4) Za vrijeme odsustva iz stava 1. ovog člana prava i obaveze radnika koji se stiču na radu i po osnovu rada, miruju.

 

_____________________

 

 

 

Na prvom mjestu istiće se kako poslodavac može radniku odobriti odsustvo sa rada bez naknade plaće – neplaćeno odsustvo, na njegov pisani zahtjev s tim da se vrijeme i uvjeti korištenja uređuju kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu (član 54. st. 1. i st.2.)

S obzirom da vrijeme korištenja neplaćenog odsustva i uvjeti korištenja neplaćenog odsustva nisu uređeni zakonom iste je saglasno stavu 2. ovog člana potrebno urediti kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

 

Budući da imamo poslodavce kod kojih ne postoji obaveza donošenja pravilnika o radu uvjeti, vrijeme i slučajevi korištenja neplaćenog odsustva mogu se regulisati aktom ili odlukom poslodavca, jer se radi o autonomnom pravu poslodavca. Poslodavac određuje maksimalno trajanje neplaćenog odsustva. Prilikom određivanja trajanja neplaćenog odsustva isti princip treba da važi za sve radnike, u suprotnom može doći do diskriminacije.

 

Kao što se vidi u stavu 3. su predviđeni slučajevi plaćenog i neplaćenog odusustva koji predstavljaju izuzetak u odnosu na prva dva stava jer je propisana dužnost poslodavca da omogući radniku  odsustvo do četiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba. Odsustvo od dva dana koristi se uz naknadu plaće – plaćeno odsustvo, dok se preostala dva dana koriste bez naknade plaće – neplaćeno odsustvo.

 

Uz stav 4. ovog člana. Za vrijeme odsustva sa rada bez naknade plaće – neplaćenog odsustva prava i obaveze radnika koji se stiču na radu i po osnovu rada, miruju, a za vrijeme neplaćenog odustva dani se ne računaju kao radni već kao kalendarski. S obzirom da prava i obaveze radnika miruju potrebno je  radnika odjavit iz evidencije u Poreznoj upravi, a radniku ne „idu“ prava iz penzijskog, zdravstvenoog i drugih osiguranja. S tim u vezi u periodu odjave, poslodavac nema obavezu plaćanja doprinosa za radnika. Ovo mirovanje nema za posljedicu prestanak radnog odnosa i radnik ima pravo da se po proteku vremena neplaćenog odustva ponovo vrati na rad, kada se prijavljuje u evidenciju kod Porezne uprave.

 

Radniku koji je imenovan, izabran ili obavlja javnu funkciju, radni odnos miruje za vrijeme obavlјanja te funkcije, ukoliko je radni odnos zasnovan na neodređeno vrijeme.

 

Također radniku izabranom na profesionalnu funkciju u sindikatu, prava i obaveze iz radnog odnosa, na njegov zahtjev, miruju, a najduže četiri godine od dana izbora odnosno

imenovanja.