Obaveze radnika i poslodavca

 

Član 56.

 

(1) Prilikom zaključivanja ugovora o radu i tokom trajanja radnog odnosa,radnik je dužan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućava ili bitno ometa u izvršavanju obaveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje lica s kojima radnik dolazi u dodir u izvršavanju ugovora o radu.

(2) Radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova, poslodavac može uputiti radnika na ljekarski pregled.

(3) Troškove ljekarskog pregleda iz stava 2. ovog člana snosi poslodavac.

 

_________________

 

 

Radnik je dužan da prilikom zaključivanja ugovora o radu i tokom trajanja radnog odnosa obavijesti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućava ili bitno ometa u izvršavanju obaveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje lica s kojima radnik dolazi u dodir u izvršavanju ugovora o radu (stav 1. ovog člana).

 

Odredbom člana 56. Zakona o zaštiti na radu propisano je da su organizacija odnosno poslodavac dužni su za svako radno mjesto utvrde uslove rada i zahtjeve u pogledu zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti radnika koji će raditi na tom radnom mjestu. Niko ne može zasnovati radni odnos ako prethodno nije utvrđeno da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima rada i zahtjevima radnog mjesta. Radnik koji boluje od bolesti koja se bez njegova obavještenja ne može utvrditi ljekarskim pregledom ili ima takve zdravstvene nedostatke koji na određenom radnom mjestu mogu predstavljati opasnost za radnika ili okolinu, dužan je o tome obavijestiti organizaciju iz oblasti zdravstva.

 

Pravo je poslodavca da radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova, uputiti radnika na ljekarski pregled (stav 2.).

 

S obzirom da se radi o pravu, a ne obavezi, poslodavac može, ali ne mora uputiti radnika na ljekarski pregled.

Zdravstvena i radna sposobnost radnika dokazuje se ljekarskim uvjerenjem o zdravstvenom stanju i ljekarskim uvjerenjem o radnoj sposobnosti.

 

Iz stava 2. ovog člana zaključuje se da je radnik obavezan da postupi po uputi poslodavca. Također radnik je prema Zakonu o zaštiti na radu obavezan da obavi periodične preglede na kojeg ga uputi poslodavac.

 

U suprotnom, imajući u vidu odredbu člana 96. stav (1) tačka b) Zakona o radu poslodavac može otkazati radniku ugovor o radu, uz propisani otkazni rok, ako radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa.

 

Posljedice ne postupanja po uputi poslodavca i ne odlaska na ljekarski pregled treba regulisati Pravilnikom o radu, a mogu se regulisati i ugovorom o radu.

 

Jedna od posljedica može biti, upravo, otkaz ugovora o radu iz člana 96. stav (1) tačka b) Zakona o radu.

 

Troškove ljekarskog pregleda snosi poslodavac.