Zaštita maloljetnika

 

Član 57.

 

(1) Maloljetnik ne može da radi na naročito teškim fizičkim poslovima, radovima pod zemljom ili pod vodom, ni na ostalim poslovima koji bi mogli štetno i sa povećanim rizikom da utiču na njegov život i zdravlje, razvoj i moral, s obzirom na njegove psihofizičke osobine.

(2) Federalni ministar posebnim propisom utvrdit će poslove iz stava 1. ovog člana.

(3) Inspektor rada zabranit će rad maloljetnika na poslovima iz stava 1. ovog člana.

(4) U slučaju iz stava 3. ovog člana poslodavac je dužan maloljetnom radniku ponuditi zaključivanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, a ako takvih poslova nema, dužan mu je ponuditi prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za druge odgovarajuće poslove.

(5) Ukoliko nakon prekvalifikacije ili dokvalifikacije iz stava 4, ovog člana ne postoje poslovi koje maloljetni radnik može obavljati poslodavac mu može otkazati ugovor o radu na način i pod uvjetima propisanim ovim zakonom.

_________________

 

 

U skladu sa stavom 1. ovog člana maloljetnik ne može da radi na naročito teškim fizičkim poslovima, radovima pod zemljom ili pod vodom, ni na ostalim poslovima koji bi mogli štetno i sa povećanim rizikom da utiču na njegov život i zdravlje, razvoj i moral, s obzirom na njegove psihofizičke osobine.

 

Također, maloljetnika ni uz saglasnosti roditelja niti uz pribavljeno ljekarsko uvjerenje nije dopušteno zaposliti: 1) na naročito teškim fizičkim poslovima, 2) radovima pod zemljom ili pod vodom, 3) ni na ostalim poslovima koji bi mogli štetno i sa povećanim rizikom da utiču na njegov život i zdravlje, razvoj i moral s obzirom na njegove psihofizičke osobine. Međutim stvarnost je drukčija jer mnogi maloljetnici usljed životnih okolnosti primorani su na ovakvu zabranjenu vrstu rad kako bi osigurali osnovne životne potrebe.

 

Uz stav 2. Potrebno je istaći da do sada Federalni ministar nije donio posebni propis, te se zaštita maloljetnika ostvaruje kroz odredbe Zakona o radu,  naprimjer prilikom zaključivanja ugovora o radu, zatim puno radno vrijeme za maloljetne radnike ne smije biti duže od 35 sati sedmično, zabranom prekovremenog rada, u preraspodjeli radnog vremena može raditi samo ukoliko pisanom izjavom pristane na takav rad, zatim zabranjen je noćni rad maloljetnih radnika, maloljetni radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 24 radna dana, za vrijeme rada na sezonskim poslovima, maloljetni radnik ima pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno itd.

 

Inspektor rada zabranit će rad maloljetnika na poslovima iz stava 1. ovog člana

 

 

Ukoliko postupi suprotno ovoj odredbi poslodavac odgovara i prekršajno.

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 36) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako  rasporedi maloljetnika da radi na poslovima suprotno članu 57. stav 1. ovog zakona.

Budući da se radi o prekršaju koji je učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne saglasno odredbi člana 171. stav (2) Zakona o radu uvećava se dvostruko.

Također vidjeti član 171. ZOR-a stavove (3) i (4).

 

U slučaju iz stava 3. ovog člana, tj.  ukoliko maloljetnik radi : 1) na naročito teškim fizičkim poslovima, 2) radovima pod zemljom ili pod vodom, i 3) ostalim poslovima koji bi mogli štetno i sa povećanim rizikom da utiču na njegov život i zdravlje, razvoj i moral s obzirom na njegove psihofizičke osobine, poslodavac je dužan maloljetnom radniku ponuditi zaključivanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, a ako takvih poslova nema, dužan mu je ponuditi prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za druge odgovarajuće poslove.

 

Međutim ukoliko nakon prekvalifikacije ili dokvalifikacije iz stava 4, ovog člana ne postoje poslovi koje maloljetni radnik može obavljati poslodavac mu može otkazati ugovor o radu na način i pod uvjetima propisanim ovim zakonom. Ovde se prije svega misli da poslodavac može otkazati ugovor o radu zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga.

 

Zaštita maloljetnika garantuje se i konvencijama MOR-a, a to su između ostalih: Konvencija MOR-a broj: 138 o najnižoj dobi za zaposlenje iz 1973. godine. Konvencija MOR-a broj: 182 o najgorim oblicima dječijeg rada iz 1999. Godine, Konvencija MOR-a broj: 90 o noćnom radu djece (revidirana) iz 1948. godine, itd. Zatim Deklaracijom o pravima djeteta, Evropskom socijalnom poveljom, Direktivom 94/33/EZ od 22. juna 1994. o zaštiti mladih ljudi na radu.