Ljekarski pregled maloljetnika

 

Član 58.

 

(1) Maloljetni radnik, u cilju zaštite njegovog zdravlja i psihofizičkog razvoja, ima pravo na ljekarski pregled najmanje jednom u dvije godine.

(2) Troškove ljekarskog pregleda iz stava 1. ovog člana snosi poslodavac.

 

_________________

 

 

 

Pregledi maloljetnika predviđeni su revidiranom Evropskom socijalnom poveljom, te je u članu 7. iste propisano da se sa ciljem osiguranja djelotvornog korištenja prava djece i mladih na zaštitu, zemlje potpisnice preuzimaju obavezu da predvide da će lica ispod 18 godina starosti, zaposlena u zanimanjima propisanim domaćim zakonima ili propisima, biti redovno medicinski kontrolisana.

 

Uvjeti za zapošljavanje maloljetnih radnika pojačani su jer je članom 20. stav 2. ZOR-a propisano da lice između 15 i 18 godina života (u daljem tekstu: maloljetnik) može zaključiti ugovor o radu, odnosno zaposliti se uz saglasnost zakonskog zastupnika i pod uvjetom da od ovlaštenog ljekara ili nadležne zdravstvene ustanove pribavi ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje da ima opću zdravstvenu sposobnost za rad. Maloljetni radnik, u cilju zaštite njegovog zdravlja i psihofizičkog razvoja, ima pravo na ljekarski pregled najmanje jednom u dvije godine, a troškove ljekarskog pregleda snosi poslodavac (član 58.)

 

Iz ovog proizlazi da su odredbe ZOR-a usklađene s odredbama revidirane Evropske socijalne povelje.

 

Ukoliko postupi suprotno ovoj odredbi poslodavac odgovara i prekršajno.

 

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 37) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako  ne osigura ljekarski pregleda maloljetnika najmanje jedanput u dvije godine (član 58.).

Ako je prekršaj iz stava 1. ovog člana učinjen prema  maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko, član 171. stav (2) ZOR-a.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

 

Iako je zakonodavac strože sankcionirao poslodavca  koji krši prava maloljetnika najveća moralna odgovornost je na porodici. Porodica je dužna zaštititi djete, vodeći računa o njegovom uzrastu, stepenu psiho-fizičkog ravoja kako bi obezbjedili njegov stabilan razvoj u potpuno odraslu osobu, nastojeći ne opteretiti maloljetnika radom u tako ranoj i osjetljivoj dobi. Ukoliko se maloljetnik  zaposli roditelji moraju aktivno nadzirati odnos poslodavca prema njemu kako bi sprječili svako nepravilno i nezakonito postupanje poslodavca.