Pojam radnika

 

Član 6.

Radnik, u smislu ovog zakona, je fizičko lice koje je zaposleno na osnovu ugovora o radu.

 

­­_________________________________

 

Radnik je fizička osoba koja u radnom odnosu na temelju ugovora o radu obavlja određene poslove za poslodavca. Poslodavac može biti i fizička i pravna osoba, za koju zaposlenik u radnom odnosu obavlja određene poslove.

Prava i obaveze poslodavca i radnika u okviru radnog odnosa proizilaze iz njihovog položaja. Poslodavac ima pravo da utvrdi mjesto i način obavljanja poslova radnog mjesta poštujući pri tome ius cogens norme zaštite minimuma prava radnika, a radnik ima

pravo da obavlja poslove radnog mjesta na način i pod uvjetima koje je utvrdio poslodavac, te da mu se za obavljeni rad isplati plata. Opis poslova koje je radnik dužan obavljati određuje se ugovorom o radu, pravilnikom o radu i eventulano kolektivnim ugovorom.

Da bi se moglo govoriti o radniku u radnom odnosu potrebno je da postoji odnos subordinacije tj. zavisnog rada. Osobe koje obavljaju samostalan rad razlikuju se od radnika, jer radnik je osoba koja obavlja rad za drugog. Fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca smatra se radnikom.

 

U našoj državi pored domaćih državljana radni odnos mogu zasnovati i strani državljani.

Zakon o radu ne reguliše rad stranaca.

 

Osvrnut čemo se na državni i entitetski zakon koji reguliše rad stranaca.

 

Zakon o strancima (Službeni glasnik BiH, broj: 88/15) reguliše uvjete i postupak ulaska stranaca u Bosnu i Hercegovinu, uključujući vizni i bezvizni režim, putne isprave za strance, boravak stranaca u BiH, udaljavanje stranaca iz BiH, prihvat stranaca i stavljanje stranaca pod nadzor, kao i nadležnosti tijela vlasti u primjeni ovoga Zakona, te druga pitanja u vezi s boravkom stranaca u BiH. Istim zakonom je propisano da se radna dozvola može izdati strancu na zahtjev pravne ili fizičke osobe koja ga namjerava zaposliti. Zavisno o mjestu prebivališta odnosno sjedištu poslodavca, radnu dozvolu izdaje organ nadležan za poslove zapošljavanja stranaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. Organ nadležan  za poslove zapošljavanja stranaca izdaje radnu dozvolu na temelju utvrđene kvote radnih dozvola sukladno članu 64. ili kao radnu dozvolu koja se ne računa u kvotu sukladno članu 65. ovoga Zakona, sukladno propisima kojima se uređuje izdavanje radne dozvole. Radna dozvola izdaje se za određeno radno mjesto odnosno za određenu vrstu poslova. Radna dozvola ne može se izdati s rokom važenja dužim od jedne godine. Ako stranac namjerava boraviti u BiH s ciljem plaćenog rada, prije ulaska u BiH mora imati radnu dozvolu, koju je izdao organ nadležan za poslove zapošljavanja stranaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine sukladno odredbama ovog i drugih zakona u BiH kojima se uređuju pitanja rada stranaca, osim kad je ovim Zakonom ili međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna stranka određeno da radna dozvola nije potrebna za pojedine vrste rada. Stranac ne može početi raditi u BiH na temelju radne dozvole prije nego što mu je odobren privremeni boravak ako ovim Zakonom nije drukčije propisano. Stranac može raditi u BiH samo na temelju radne dozvole po osnovi koje mu je odobren privremeni boravak. Stranac može raditi u BiH na temelju radne dozvole samo na onom radnom mjestu ili na onoj vrsti poslova za čije je obavljanje izdana radna dozvola, te po osnovi koje je strancu odobren privremeni boravak u BiH. Stranci koji u BiH borave na osnovu viznog, bezviznog ili prethodno odobrenog privremenog boravka mogu raditi u BiH bez radne dozvole do 90 dana u kalendarskoj godini ako obavljaju poslove kao ključna lica u pravnom licu koja imaju viši položaj u upravi, odnosno koja upravljaju odjelima, prate i nadziru rad drugih zaposlenika, imaju ovlaštenja za prijem i otpuštanje radnika ili su stručnjaci koji posjeduju izvanredno znanje koje je bitno za rad pravnog lica, istraživačku opremu, tehnike ili upravljanje i slično, ako su najmanje godinu dana bili zaposleni u tom pravnom licu ili su djelovali kao partneri neposredno prije premještaja u BiH, ako imenovanje nema karakter radnog odnosa, itd.

 

U Federaciji BiH nadležni organ za izdavanje radne dozvole strancima je  Federalni zavod za zapošljavanje – Služba za zapošljavanje na nivou kantona. Zahtjev za izdavanje radne dozvole ili produženje radne dozvole podnosi poslodavac kantonalnoj službi za zapošljavanje, koja nakon odobrenja od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, izdaje radnu dozvolu strancu. Zakon o zapošljavanju stranaca u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 111/12 ) reguliše uvjete, način i postupak zapošljavanja stranih državljana i osoba bez državljanstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, izuzetke od izdavanja radne dozvole, prestanak važenja radne dozvole, vođenje evidencija o izdatim radnim dozvolama i druga pitanja od značaja za zapošljavanje stranaca. Zaposlenjem, u smislu ovog zakona, smatra se zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na osnovu ugovora o radu, kao i radno angažiranje na osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Stranci na osnovu ovog zakona ne mogu biti stavljeni u nepovoljniji položaj na osnovu: spola, spolnog opredjeljenja,bračnog stanja, porodičnih obaveza, starosti, trudnoće, jezika,vjere, političkog i drugog mišljenja, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, imovnog stanja, rođenja, rase, boje kože ili neke druge osobne karakteristike. Pored općih uvjeta utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu stranac mora posjedovati i radnu dozvolu za zaključivanje ugovora u skladu sa članom 2. ovog zakona.

Radnu dozvolu za zaključivanje ugovora o radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa strancem na zahtjev poslodavca koji ga zapošljava izdaje kantonalna služba za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca uz odobrenje Federalnog zavoda za zapošljavanje. Kantonalna služba koja je izdala radnu dozvolu dužna je odmah jedan primjerak radne dozvole dostaviti nadležnoj službi za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Radna dozvola je osnov za zaključivanje ugovora o radu

ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. U skladu sa utvrđenom kvotom radnih dozvola u Federaciji, a na osnovu zahtjeva poslodavca, radnu dozvolu za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova u formi rješenja izdaje nadležna kantonalna služba.

 

Radna dozvola može se izdati nezavisno od utvrđene godišnje kvote radnih dozvola  strancu koji ima obrazovanje koje odgovara visokom obrazovanju, završenom postdiplomskom ili doktorskom studiju u Federaciji, strancu čiji se rad u Federaciji zasniva na međunarodnom sporazumu, strancu koji obavlja ključne poslove u poslovnom

subjektu a koji nije izuzet od potrebe posjedovanja radne dozvole na osnovu međunarodnog sporazuma, itd.