Privremeni raspored žene za vrijeme trudnoće

 

Član 61.

 

(1) Poslodavac je dužan ženu za vrijeme trudnoće, odnosno dojenja djeteta, rasporediti na druge poslove ako je to u interesu njenog zdravstvenog stanja, koje je utvrdio ovlašteni ljekar.

(2) Ako poslodavac nije u mogućnosti da osigura raspoređivanje žene u smislu stava 1. ovog člana, žena ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće, u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

(3) Privremeni raspored iz stava 1. ovog člana ne može imati za posljedicu smanjenje plaće žene.

(4) Ženu, iz stava 1. ovog člana, poslodavac može premjestiti u drugo mjesto rada, samo uz njen pisani pristanak.

 

_________________

 

Za vrijeme trudnoće, odnosno dojenja djeteta, poslodavac je dužan ženu rasporediti na druge poslove ako je to u interesu njenog zdravstvenog stanja, koje je utvrdio ovlašteni ljekar. Na osnovu nalaza i preporuke nadležnog ljekara, žena za vrijeme trudnoće i dok doji dijete može biti privremeno raspoređena na druge poslove, ako je to u interesu očuvanja njenog zdravlja ili zdravlja njenog djeteta.

 

Ako poslodavac nije u mogućnosti da osigura raspoređivanje žene u smislu stava 1. ovog člana, žena ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće. Pravo žene na odsustvo sa rada uz naknadu plate reguliše se kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

 

S tim u vezi  odredbama člana 47. stav (2) tačka b) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano je da naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem. Stavom (3) istog člana propisano je da visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće koja se isplaćuje na teret kantonalnog zavoda osiguranja utvrđuje upravni odbor kantonalnog zavoda osiguranja.  To dalje znači da ukoliko zavod  snosi 80% dio naknade, do iznosa od 100% propisane naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem, snosi poslodavac.

 

Privremeni raspored ne može imati za posljedicu smanjenje plaće žene i traje dok zdravstveno stanje ne omogući njen povratak na ranije poslove.

 

U drugo mjesto rada poslodavac može premjestiti ženu samo uz njen pisani pristanak, tj. pisanu saglasnost, nakon čega poslodavac donosi rješenje sa poukom o pravnom lijeku. Također rješenje sa poukom o pravnom lijeku se donosi i u slučaju privremenog rasporeda na druge poslove na osnovu nalaza i preporuke ovlaštenog ljekara.

 

Ukoliko postupi suprotno ovoj odredbi poslodavac odgovara i prekršajno.

 

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 41) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako za vrijeme trudnoće odnosno dojenja djeteta rasporedi ženu na druge poslove ili drugo mjesto rada suprotno zakonu, odnosno uskrati joj odsustvo sa rada uz naknadu plaće (član 61.)

Također vidjeti član 171. ZOR-a stavove (2), (3) i (4).