Porođajno odsustvo

 

Član 62.

 

(1) Za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno.

(2) Na osnovu nalaza ovlaštenog ljekara žena može da otpočne porođajno odsustvo 28 dana prije očekivanog datuma porođaja.

(3) Žena može koristiti kraće porođajno odsustvo, ali ne kraće od 42 dana poslije porođaja.

(4) Nakon 42 dana poslije porođaja pravo na porođajno odsustvo može koristiti i radnik – otac djeteta, ako se roditelji tako sporazumiju.

(5) Radnik – otac djeteta može koristiti pravo iz stava 1. ovog člana i u slučaju smrti majke, ako majka napusti dijete ili ako iz drugih opravdanih razloga ne može da koristi

porođajno odsustvo.

 

_________________

 

Ovom odredom štiti se zdravlje majke i djeteta.

 

Kako je to propisano stavom 1. ovog člana žena ima pravo na porođajno odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta.

 

Porođajno odustsvo koristi se bez prekida te nije moguće prekinuti porođajno odustvo kako bi se koristio godišnji odmor.

 

Za vrijeme korištenja porođajnog odsustva nije moguće otkazati ugovor o radu radnici koja ima zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, niti je moguće istoj otkazati ugovor o radu sa ponudom novog izmijenjenog ugovora o radu, jer je članom 60. stav (1) ovog Zakona propisano da poslodavac ne može … za vrijeme trudnoće, korištenja

porođajnog odsustva, te za vrijeme korištenja prava iz čl. 63., 64. i 65. ovog zakona otkazati ugovor o radu ženi, odnosno radniku koji se koristi nekim od spomenutih prava.

 

Radnica na osnovu zaključenog ugovora o radu na određeno vrijeme ima pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi njege djeteta, ali samo u periodu trajanja ugovora o radu, jer istekom ugovora o radu zaključenog na određeno vrijeme prestaje radni odnos, a dalja prava po osnovu porođajnog odsustva može ostvarivati u skladu sa kantonalnim propisom kojim je regulisana zaštita porodice sa djecom.

 

Pravo na naknadu plaće za vrijeme porodiljnog odsustva okvirno je uređeno Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom  („Službene novine Federacije BiH”, br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09). Odredbom člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom propisano je da nadležni organi kantona, u skladu s Ustavom i ovim zakonom, bliže uređuju djelatnost socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

 

U članu 89. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom utvrđena su osnovna prava porodice sa djecom, a to su:

  1. a) dodatak na djecu; b) naknada umjesto plaće ženi – majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta; c) novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene – majke koja nije u radnom odnosu; d) jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta; e) pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke – dojilje; f) posebni psihosocijalni tretman bračnih drugova koji žele djecu i trudnica; g) smještaj djece uz osiguranu ishranu u ustanovama predškolskog odgoja; h) osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja, i) školarine i stipendije đacima i studentima.

Prema članu 90. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, propisom kantona mogu se utvrditi i druga prava porodici sa djecom.

 

Prema kantonalnim propisima koji regulišu zaštitu porodice sa djecom za vrijeme porođajnog odsustva i nakon njega, u slučajevima koji su propisani Zakonom o radu, isplaćuje se naknada, a isplata naknade ide na teret kantona, s tim da poslodavac može isplaćivati porodilji naknadu do pune plaće, ali ne mora.

 

 

Odredbom stava (2) propisano je da na osnovu nalaza ovlaštenog ljekara žena može da otpočne porođajno odsustvo 28 dana prije očekivanog datuma porođaja.

Ovo vrijeme se  uračunava u ukupno trajanje porođajnog odsustva od jedne godine neprekidno.

 

Odredbom stava (3) propisano je da žena može koristiti kraće porođajno odsustvo, ali ne kraće od 42 dana poslije porođaja.

 

Minimalno porođajno odustvo koje je obavezno je u trajanju od 42 dana poslije porođaja. Ukoliko se radnica vrati na posao nakon 42 dana, prava iz ove odredbe može ostvariti i i radnik – otac djeteta  (uz stav 4.).

 

Radnik – otac djeteta može koristiti pravo iz stava 1. ovog člana i u slučaju smrti majke, ako majka napusti dijete ili ako iz drugih opravdanih razloga ne može da koristi

porođajno odsustvo (stav 5).

Dakle ovo pravo može koristiti otac iz opravdanih razloga ili zbog sprječenosti majke da ih sama koristi.

 

Tumačenjem stava (4) i (5) može se izvesti zaključak da se ova prava mogu koristiti i naknadno nakon početka rada majke do godinu dana života djeteta.

 

Ukoliko postupi suprotno ovoj odredbi poslodavac odgovara i prekršajno.

 

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 42) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako ne omogući ženi, radniku – ocu djeteta ili usvojiocu odnosno licu kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj, da koristi porođajno odsustvo (član 62.).

Također vidjeti član 171. ZOR-a stavove (2), (3) i (4).