Pravo na odsustvo nakon isteka porođajnog odsustva

 

Član 67.

 

(1) Jedan od roditelja može da odsustvuje sa rada do tri godine života djeteta, ako je to predviđeno kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

(2) Za vrijeme odsustvovanja sa rada u smislu stava 1. ovog člana, prava i obaveze iz radnog odnosa, miruju.

 

_________________

 

 

Da bi jedan od roditelja ostvario pravo na odsustvo sa rada do tri godine života djeteta, to pravo mora biti predviđeno kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

 

Međutim ostvarenje ovog prava ne može se posmatrati odvojeno od zakonske regulative koja se odnosi na porođajno odsustvo, što znači da ukoliko žena koristi porođajno odsustvo u trajanju od jedne godine u skladu sa članom 62. stav (1) ZOR-a, onda se ovo pravo može koristiti samo u periodu od prve do treće godine živote djeteta.

 

Za vrijeme odsustvovanja sa rada u smislu stava 1. ovog člana, prava i obaveze iz radnog odnosa, miruju, što znači da za to vrijeme miruju i prava i obaveze iz obaveznog osiguranja, a podrazumjeva se da radnik ne ostvaruje ni platu niti naknadu plate, kao ni druga prava.

Zdravstveno osiguranje žena može ostvariti preko supruga koji je u radnom odnosu i zdravstveno osiguran.

Mirovanje radnog odnosa ne uračanava se u dužinu neprekidnog trajanja radnog odnosa (nor. otpremnina, prestanaka radnog odnosa zbog 40 godina staža osiguranja).

 

Pravo na mirovanje radnog odnosa ne mogu istovremeno koristiti oba roditelja

 

Poslodavac donosi rješenje kojim se odobrava neplaćeno odsustvo, period korištenje i kojem se navodi da prava i obaveze iz radnog odnosa, miruju.

 

Za vrijeme ovog odsustva poslodavac odjavljuje radnika kod Poreske uprave, na osnovu rješenja kojim mu je odobrio neplaćeno odsustvo po ovom osnovu, a nakon isteka neplaćenog odsustva radnik nastavlja radni odnos i poslodavaca ga ponovo prijavljuje.