Naknada plaće za vrijeme porođajnog odsustva i rada sa polovinom punog radnog vremena

 

Član 68.

 

(1) Za vrijeme korištenja porođajnog odsustva, radnik ima pravo na naknadu plaće, u skladu sa posebnim zakonom.

(2) Pored prava iz stava 1. ovog člana, radniku se može isplatiti i razlika do pune plaće na teret poslodavca.

(3) Za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena iz čl. 63. i 64. ovog zakona, radnik ima za polovinu punog radnog vremena za koje ne radi, pravo na naknadu plaće, u

skladu sa posebnim zakonom.

 

_________________

 

 

Za vrijeme korištenja porođajnog odsustva, radnik ima pravo na naknadu plaće, u skladu sa posebnim zakonom. Radniku se može isplatiti i razlika do pune plaće na teret poslodavca. Za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena iz čl. 63. i 64. ovog zakona, radnik ima za polovinu punog radnog vremena za koje ne radi, pravo na naknadu plaće, u skladu sa posebnim zakonom.

 

Pravo na naknadu plaće za vrijeme porodiljnog odsustva okvirno je uređeno Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom  („Službene novine Federacije BiH”, br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09). Odredbom člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom propisano je da nadležni organi kantona, u skladu s Ustavom i ovim zakonom, bliže uređuju djelatnost socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

 

U članu 89. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom utvrđena su osnovna prava porodice sa djecom, a to su:

  1. a) dodatak na djecu; b) naknada umjesto plaće ženi – majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta; c) novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene – majke koja nije u radnom odnosu; d) jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta; e) pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke – dojilje; f) posebni psihosocijalni tretman bračnih drugova koji žele djecu i trudnica; g) smještaj djece uz osiguranu ishranu u ustanovama predškolskog odgoja; h) osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja, i) školarine i stipendije đacima i studentima.

Prema članu 90. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, propisom kantona mogu se utvrditi i druga prava porodici sa djecom.

 

Također pravo na naknadu plaće za vrijeme porodiljsko odsustva je propisano odredbom člana 125. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Ovom odredbom je propisano da se do donošenja propisa u oblasti dječije zaštite koji će regulirati porodiljsko odsustvo, ovo pravo ostvaruje u oblasti zdravstvenog osiguranja. Stavom 4. ove odredbe je propisano da će se sredstva za naknadu plaće po osnovu porodiljskog odusustva osigurati u budžetu kantona i isplaćivati u visini i na način koji odredi zakonodavstvo kantona.

 

Pravo na naknadu plaće za vrijeme korištenja porođajnog odsustva, radnica ostvaruje  prema kantonalnim propisima koji regulišu zaštitu porodice sa djecom. To su kantonali zakoni o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom i pravlinici koji su doneseni na temelju tih zakona.

Poslodavac vrši  isplatu naknade plaće, a povrat neto plaće, zajedno sa doprinosima za penzijsko-invalidsko osiguranje vrši kantonalni Zavod u određenom roku od podnošenja zahtjeva za povrat.

 

Poslodavac može, ali ne mora isplatiti radniku  i razliku do pune plaće na svoj teret.

U slučaj da poslodavac postupi na ovaj način i isplati radnici na porodijskom odsustvu razliku do pune plaće obavezan je da na taj dio obračuna porez na dohodak i pune doprinose, jer samo onaj iznos naknade plaće koje je predmet refundacije od strane Ministarstva je izuzet oporezivanja (u skladu sa članom 6. tačka 1. Zakona o porezu na dohodak).

 

Za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena iz čl. 63. i 64. ovog zakona, radnik ima za polovinu punog radnog vremena za koje ne radi, pravo na naknadu plaće, u

skladu sa posebnim zakonom.

Ovo pravo se može regulisati i Pravilnikom o radu na povoljniji način u odnosu na posebni kantonalni zakon, tako da će u tom slučaju u primjeni biti propis koji je povoljniji za radnika, što je najčešće Pravilnik o radu.