Prava roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju

 

Član 69.

 

(1) Jedan od roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju (teže hendikepiranog djeteta) ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, u slučaju da se radi o samohranom roditelju ili da su oba roditelja zaposlena, pod uvjetom da dijete nije smješteno u ustanovu socijalno – zdravstvenog zbrinjavanja, na osnovu nalaza nadležne zdravstvene

ustanove.

(2) Roditelju, koji koristi pravo iz stava 1. ovog člana, pripada pravo na naknadu plaće, u skladu sa zakonom.

(3) Roditelju koji koristi pravo iz stava 1. ovog člana, ne može se narediti da radi noću, prekovremeno i ne može mu se promijeniti mjesto rada, ako za to nije dao svoj pisani pristanak.

 

_________________

 

U slučaju da se radi o samohranom roditelju ili da su oba roditelja zaposlena, jedan od roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju (teže hendikepiranog djeteta) ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena pod uvjetom da dijete nije smješteno u ustanovu socijalno – zdravstvenog zbrinjavanja, na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove.

 

Pravo da jedan od roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju (teže hendikepiranog djeteta) radi polovinu punog radnog vremena je: da se radi o samohranom roditelju ili da su oba roditelja zaposlena, te da dijete nije smješteno u ustanovu socijalno–zdravstvenog zbrinjavanja na osnovu  nalaza nadležne zdravstvene ustanove.

 

Trajanje prava na rad sa polovinom punog radnog vremena nije vremenski ograničeno, kao što je to u nekim drugim slučajevima predviđenim ovim zakonom.

 

Roditelju, koji koristi ovo pravo pripada pravo na naknadu plaće, u skladu sa zakonom.

Međutim federalni zakon i većina kantonalnih zakona koji se odnose na socijalnu zaštitu i zaštitu porodice sa djecom nisu predvidjeli ovu naknadu, a ne postoji ni neki poseban zakon koji tu naknadu reguliše. U kantonalnim zakonima u kantonima gdje je ova naknada propisana određena je u veoma niskom procentu.

 

Roditelju koji koristi pravo iz stava 1. ovog člana, ne može se narediti da radi noću, prekovremeno i ne može mu se promijeniti mjesto rada. Da bi se roditelju odredio rad noću, prekovremeno ili promjenilo mjesto rada,  potreban je njegov pristanak u pisanom obliku.

 

Ukoliko postupi suprotno ovoj odredbi poslodavac odgovara i prekršajno.

 

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 45) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako jednom od roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju (teže hendikepiranog djeteta) ili usvojiocu odnosno licu kojem je dijete povjereno na čuvanje i

odgoj, onemogući da koristi prava iz člana 69. ovog zakona.

Također vidjeti član 171. ZOR-a stavove (2), (3) i (4).