Prava usvojioca djeteta i lica kojem je dijete povjereno na čuvanje i odgoj

 

Član 70.

 

Prava iz člana 62. st. 1. i 3. i čl. 63., 64., 67., 68. i 69. ovog zakona može koristiti jedan od usvojilaca djeteta ili lice kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

 

_________________

 

 

Prava koja su predviđena za majku i oca djeteta mutatis mutandis se primjenjuju i na  usvojioca djeteta ili lice kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

 

U ta prava ulazi odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno, rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka (porođajnog) odsustva, rad sa polovinom punog radnog vremena do tri godine života djeteta, pravo na odsustvo nakon isteka (porođajnog) odsustva, naknada plaće za vrijeme (porođajnog) odsustva i rada sa polovinom punog radnog vremena, prava roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju.