Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja

 

Član 71.

 

(1) Radniku koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, poslodavac ne može otkazati ugovor o radu za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog liječenja ili oporavka, osim ako je počinio teži prijestup ili težu povredu radne obaveze iz ugovora o radu.

(2) U slučajevima i za vrijeme iz stava 1. ovog člana, radniku ne može prestati ugovor o radu koji je zaključen na određeno vrijeme, osim ako je počinio teži prijestup ili težu

povredu radne obaveze iz ugovora o radu.

(3) U slučaju iz stava 2. ovog člana ugovor o radu na određeno vrijeme se neće smatrati ugovorom o radu na neodređeno vrijeme u smislu člana 22. stav 4. ovog zakona.

 

 

_________________

 

 

Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog liječenja ili oporavka usljed povrede na radu ili profesionalnog oboljenja predviđena je na način da poslodavac ne može otkazati ugovor o radu za vrijeme privremene spriječenosti, osim ako je radnik  počinio teži prijestup ili težu povredu radne obaveze iz ugovora o radu.

Ako je radnik  počinio teži prijestup ili težu povredu radne obaveze iz ugovora o radu, pravilnika o radu ili koja je takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati nastavak radnog odnosa, poslodavac može radniku otkazati ugovor o radu.

 

Takođe isto pravilo važi ukoliko je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme.  Dakle radniku ne može prestati ugovor o radu koji je zaključen na određeno vrijeme, osim ako je počinio teži prijestup ili težu povredu radne obaveze iz ugovora o radu.

 

Međutim bez obzira na protek vremena ugovor o radu na određeno vrijeme se neće smatrati ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, te i u slučaju da lječenje traje tri  godine radni odnos će i dalje biti na određeno vrijeme, s tim da će se po prestanku privremene sprječenosti za rad (kao dokaz služi odgovarajući ljekarski dokument) prestati i ugovor o radu.

 

Ukoliko postupi suprotno ovoj odredbi poslodavac odgovara i prekršajno.

 

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 46) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako otkaže ugovor o radu ili utvrdi prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme radniku koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti

za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog liječenja ili oporavka (član 71.).

Također vidjeti član 171. ZOR-a stavove (2), (3) i (4).