Prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnosti

 

Član 73.

 

Ako nadležna ustanova za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ocijeni da kod radnika postoji promijenjena radna sposobnost (invalid II kategorije), poslodavac mu je dužan u pisanoj formi ponuditi novi ugovor o radu za obavljanje poslova za koje je radnik sposoban, ako takvi poslovi postoje, odnosno ako uz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju postoji mogućnost rasporeda radnika na druge poslove.

 

_________________

 

Ukoliko kod radnika postoji promijenjena radna sposobnost (invalid II kategorije), poslodavac mu je dužan: a) u pisanoj formi ponuditi novi ugovor o radu za obavljanje poslova za koje je radnik sposoban, ako takvi poslovi postoje i b) u pisanoj formi ponuditi novi ugovor o radu za obavljanje poslova za koje uz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju postoji mogućnost rasporeda radnika na druge poslove.

 

Prema članu 52. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine FBiH“ broj: 13/18) osiguranik kod kojeg je utvrđena promijenjena radna sposobnost ima pravo na:

  1. a) raspoređivanje na drugo radno mjesto,
  2. b) prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju,
  3. c) novčanu naknadu u vezi sa promijenjenom radnom sposobnošću.

Prava iz stava (1) ovog člana osiguraniku obezbjeđuje poslodavac kod koga je radio u vrijeme nastanka invalidnosti.

 

Radnik sa promijenjenom radnom sposobnošću ima pravo na raspoređivanje na drugo radno mjesto koje odgovara njegovoj smanjenoj radnoj sposobnosti, ako takvi poslovi postoje.

 

Pravo na raspoređivanje na drugo radno mjesto obezbjeđuje se i radniku nakon završene  prekvalifikacije ili dokvalifikacije.

 

Radnik sa promijenjenom radnom sposobnošću ima pravo na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju ukoliko se, s obzirom na njegovu stručnu spremu i promijenjenu radnu sposobnost, može osposobiti za rad na drugom radnom mjestu sa punim radnim vremenom.

 

Odredbom člana 55. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da osiguranik kome se na osnovu promijenjene radne sposobnosti obezbjeđuje pravo na raspoređivanje na drugo radno mjesto, odnosno pravo na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju ima pravo na:

  1. a) naknadu plaće od dana nastanka invalidnosti do dana rasporeda na drugo radno mjesto, odnosno do upućivanja na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, kao i od dana završene prekvalifikacije ili dokvalifikacije do rasporeda na drugo radno mjesto (u daljnjem tekstu: naknada zbog čekanja),
  2. b) naknadu plaće za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije (u daljnjem tekstu: naknada za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije) i
  3. c) naknadu plaće zbog manje plaće na drugom radnom mjestu (u daljnjem tekstu: naknada zbog manje plaće), pod uslovom da je promijenjena radna sposobnost

nastala po osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti.

 

Naknada plaće ne može biti manja od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za teritorij Federacije BiH.

 

Naknada zbog manje plaće pripada od dana rasporeda na drugo radno mjesto i isplaćuje se u visini razlike između osnovice naknade i neto plaće osiguranika na drugom

radnom mjestu (čl. 57. st 3. Zakona o PIO).

 

Ako radnik ne prihvati, tj odbije ponuđeni novi ugovor o radu za obavljanje poslova za koje je radnik sposoban, ako takvi poslovi postoje, odnosno ako odbije novi ugovor o radu za obavljanje poslova za koje uz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju postoji mogućnost rasporeda radnika na druge poslove, radni odnos radnika može prestati, pod uslovom poštivanja odredbe člana 74. ZOR-a.

 

Ukoliko postupi suprotno članu 73. ovog Zakona poslodavac odgovara i prekršajno.

 

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 48) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako  ne ponudi radniku druge poslove u skladu sa članom 73. ovog zakona

Također vidjeti član 171. ZOR-a stavove (2), (3) i (4).