Otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnosti

 

Član 74.

 

(1) Poslodavac može, samo uz prethodnu saglasnost vijeća zaposlenika odnosno sindikata, otkazati ugovor o radu radniku kod kojega postoji promijenjena radna sposobnost, ukoliko je kod poslodavca vijeće zaposlenika odnosno sindikat formiran.

(2) Ukoliko vijeće zaposlenika odnosno sindikat uskrati saglasnost iz stava 1. ovog člana rješavanje spora povjerava se arbitraži u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. Ukoliko je nezadovoljan odlukom arbitraže, poslodavac može u roku od 15 dana od dana dostavljanja arbitražne odluke zatražiti da predmetnu saglasnost nadomjesti sudska odluka.

(3) U slučaju otkazivanja ugovora o radu iz stava 1. ovog člana, radnik ima pravo na otpremninu u iznosu uvećanom za najmanje 50% u odnosu na otpremninu iz člana 111. ovog zakona, osim ukoliko se ugovor otkazuje zbog kršenja obaveza iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane radnika.

 

________________

 

 

Prije svega poslodavac je dužan radniku (invalidu II kategrije) u pisanoj formi ponuditi novi ugovor o radu za obavljanje poslova za koje je radnik sposoban, ako takvi poslovi postoje, odnosno ako uz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju postoji mogućnost rasporeda radnika na druge poslove.

 

Dakle poslodavac bi trebao ukoliko postoji mogućnost uraditi izmjenu sistematizacije radnih mjesta u cilju zadržavanja radnika sa promjenjenom radnom sposobnošću, te ponuditi radniku  obavljanje poslova za koje je sposoban, kao i preduzeti mjere kako bi radniku omogućio prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za raspored na druge poslove.

 

Ukoliko navedeno nije moguće poslodavac može, samo uz prethodnu saglasnost vijeća zaposlenika odnosno sindikata, otkazati ugovor o radu radniku kod kojega postoji promijenjena radna sposobnost, ukoliko je kod poslodavca vijeće zaposlenika odnosno sindikat formiran (stav 1.).

 

S tim u vezi ukoliko kod poslodavca nije formirano vijeća zaposlenika odnosno sindikat, podlodavac može svojom odlukom radniku otkazati ugovor o radu. Upravo radi pomenutog i sličnih slučajeva potrebno je da radnici formiraju ove organe kako bi zaštitili svoja prava. Ukoliko vijeće zaposlenika, odnosno sindikat uskrati saglasnost ili ovi organi nisu formirani kod poslodavca, rješavanje spora povjerava se arbitraži u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

 

Ukoliko vijeće zaposlenika odnosno sindikat uskrati saglasnost iz stava 1. ovog člana rješavanje spora povjerava se arbitraži u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. Ukoliko je nezadovoljan odlukom arbitraže, poslodavac može u roku od 15 dana od dana dostavljanja arbitražne odluke zatražiti da predmetnu saglasnost nadomjesti sudska odluka (stav 2.).

 

Ukoliko vijeće zaposlenika, odnosno sindikat uskrati saglasnost ili ovi organi nisu formirani kod poslodavca, rješavanje spora povjerava se arbitraži u skladu sa kolektivnim

ugovorom i pravilnikom o radu.

 

Rok u kojem se vijeće zaposlenika treba očitovati o zahtjevu poslodavca, je određen članom 26. stav (2) Zakona o vijeću zaposlenika („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/04) kojim je propisano da ako se vijeće zaposlenika, odnosno sindikat, u roku od 10 dana od dana tražene saglasnosti pisano ne izjasni o davanju saglasnosti, smatra se da je saglasno s odlukom poslodavca.

Poslodavac može u roku od 15 dana od dana dostavljanja arbitražne odluke sa kojom nije zadovoljan, zatražiti da predmetnu saglasnost nadomjesti sudska odluka.

Kolektivni ugovori nisu bili regulisali arbitražu za rješavanje individualnih pitanja, tj. pitanja saglasnosti za otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću, te ovo pitanje treba regulisati pravilnikom o radu poslodavca, kojim će se regulisati broj i sastav arbitražnog vijeća i druga pitanja vezana za rad arbitražnog vijeća.

 

U slučaju otkazivanja ugovora o radu iz stava 1. ovog člana, radnik ima pravo na otpremninu u iznosu uvećanom za najmanje 50% u odnosu na otpremninu iz člana 111. ovog zakona, osim ukoliko se ugovor otkazuje zbog kršenja obaveza iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane radnika (stav 3).

 

Prema odredbi člana 111. stav (3) Zakona o radu otpremnina ne može biti veća od šest prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu. S obzirom da se otpremnina utvrđuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, otpremnina može biti i veća, ali ne smije biti manja od iznosa otpremnine utvrđene članu 111. stav (3) Zakona o radu.

Radnik u slučaju iz člana 74. stav (1) Zakona o radu ima pravo na isplatu uvećane otpremnine za najmanje 50 % u odnosu na otpremninu iz člana 111. Zakona o radu, a veći iznos se može predvidjeti kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

 

 

Stav (2) ovog člana odnosi se na arbitražni postupak za rješavanje individualnog radnog spora. Pošto Zakon o radu nije regulisao način i postupak formiranja arbitraže, isto kao  poseban postupak propisuje poslodavac, pritom se može rukovoditi i odredbama članova 154. i 155. Zakon o radu.

 

 

Ukoliko postupi suprotno članu 74. poslodavac odgovara i prekršajno.

 

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 49) i 50) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako otkaže ugovor o radu radniku kod kojeg postoji promijenjena radna sposobnost suprotno članu 74. ovog zakona, ili uskrati radniku uvećanu otpremninu iz člana 74. stav (3).

Također vidjeti član 171. ZOR-a stavove (2), (3) i (4).