Pravo na povećanu plaću

 

Član 76.

 

Radnik ima pravo na povećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni rad i noćni rad, te za rad na dan sedmičnog odmora, praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

 

________________

 

 

Prema ovoj odredbi radnika ima pravo na povećanu plaću:

  • za otežane uvjete rada
  • prekovremeni rad
  • noćni rad
  • rad na dan sedmičnog odmora
  • rad na dan praznika
  • rad na dan nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi

 

 

Povećana plaća u navedenim slučajevima reguliše se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

 

U praksi granskim kolektivnim ugovorom se, najčešće reguliše način i visinu obračuna povećanja plaće po osnovu otežanih uvjeta rada.

 

Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/16), koji je prestao da važi, propisano je da radnik ima pravo na povećanu plaću za:

– prekovremeni rad – najmanje 25% neto satnice

– noćni rad – najmanje 25% neto satnice

– rad na dan sedmičnog odmora najmanje 15% neto satnice

– rad u dane praznika koji su po zakonu državni praznici – najmanje 40% neto satnice.

Satnica iz prethodnog stava je satnica koja se primjenjuje po osnovu Ugovora o radu ili

drugim aktom poslodavca i u koju je uračunat porez na dohodak, a ne sadrži doprinose iz

plaće u skladu sa posebnim Zakonima.

Dodaci se međusobno ne isključuju.

 

Vezano za rad u turnusu u smjenama,  prema stavu Vrhovnog suda Federacije BiH, radniku ne pripada pravo na uvećanu plaću za dane koje je radio, u dane sedmičnog odmora za ostale radnike, nego se  radniku obezbjeđuju dani sedmičnog odmora u drugom periodu. Ovim radnicima pripada pravo na povećanu plaću za noćni rad, otežane uvjete rada i rad za dane praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi.

 

Ukoliko postupi suprotno članu 76. ZOR-a poslodavac odgovara i prekršajno.

 

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 51) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako uskrati radniku pravo na povećanu plaću u slučajevima iz člana 76. ovog zakona.

Također vidjeti član 171. ZOR-a stavove (2), (3) i (4).