Najniža plaća

 

Član 78.

 

(1) Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu utvrđuje se najniža plaća. 1

(2) Najniža plaća određuje se na osnovu najniže cijene rada utvrđene kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

(3) Usklađivanje najniže plaće vrši Vlada Federacije uz prethodne konsultacije sa Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH, u skladu sa kretanjem indeksa potrošačkih cijena, najmanje jednom godišnje. 2

(4) Poslodavac ne može radniku obračunati i isplatiti plaću manju od plaće utvrđene kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

 

________________________

 

Stav 1. i stav 3. su mijenjani Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

Stav 1. sada glasi:

(1) Vlada Federacije utvrđuje najnižu plaću nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem.”.

Stav 3. sada glasi:

“(3) Vlada Federacije će na prijedlog Federalnog ministarstva finansija u saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja, a uz prethodne konsultacije sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, donijeti propis kojim će propisati metodologiju izračuna i usklađivanja najniže plaće iz stava (1) ovog člana.”.

 

_________________________

 

 

Vlada Federacije utvrđuje najnižu plaću nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem. (st.1).

Najniža plaća određuje se na osnovu najniže cijene rada utvrđene kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, pri tome je predviđeno da će Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva finansija u saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja, a uz prethodne konsultacije sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, donijeti propis kojim će propisati metodologiju izračuna i usklađivanja najniže plaće iz stava (1) ovog člana (st. 2. i 3.).

 

Najniža satnica, prema Općem kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 48/16 i 62/16) prije oporezivanja, ne može biti manja od 2,31 KM. Dobije se množenjem najniže satnice (2,31 KM utvrđene u članu 7. OKUFBiH) i ostvarenog punog fonda radnih sati za određeni mjesec. Članom 8. Općeg kolektivnog ugovora je propisano da se izuzetno, granskim kolektivnim ugovorima, kolektivnim ugovorom za područje Kantona, kolektivnim ugovorom za jednog ili vise poslodavaca, može ugovoriti niža satnica od satnice definirane u članu 7. stav 4. s tim da satnica, prije oporezivanja, ne može biti manja od 1,62 KM. Kolektivnim ugovorima utvrdit će se uslovi, visina, način i periodi primjene iznosa najniže satnice, a kojima će se eliminirati mogućnost da kompanija koja ostvaruje gubitak u poslovanju, nalazi se u krizi uvjetovanim elementarnim ili drugim nepogodama, ili zbog nepovoljnih tržišnih uvjeta rada, isplatom najniže plaće može doći u poslovni gubitak ili gubitak radnih mjesta.

 

Međutim kolektivni ugovor se zaključuju sa ograničenim rokom važenja i obavezuje strane koje su ga zaključile, kao i za strane koje su mu naknadno pristupile.

Kod poslodavaca koji donose pravilnik o radu u  pravilniku se utvrđuje najniža plaća.

 

Poslodavac ne može radniku obračunati i isplatiti plaću manju od plaće utvrđene kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu (st.4.).

 

Najniža plaća može biti polazni osnov za utvrđivanje osnovne plaće radnika, ali i ne mora biti polazni osnov, jer to može biti i osnovna plaća radnika s obzirom da je najniža plaća defnisana kao najniži iznos koji je poslodavac dužan isplatiti radniku.

 

 

Ukoliko postupi suprotno stavu 4. ovog člana poslodavac odgovara i prekršajno.

 

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 52) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako isplati plaću manju od utvrđene kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

Ako je prekršaj iz stava 1. ovog člana učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.