Isplata plaće

 

Član 79.

 

(1) Plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada, u periodima isplate koji ne mogu biti duži od 30 dana.

(2) Plaća i naknada plaće se isplaćuje u novcu.

(3) Prilikom isplate plaće poslodavac je dužan radniku uručiti pisani obračun plaće.

(4) Pojedinačne isplate plaće nisu javne.

 

________________

 

 

Odredbom stava 1. ovog člana propisano je da se plaća isplaćuje nakon obavljenog rada, u periodima isplate koji ne mogu biti duži od 30 dana. Dakle tek po obavljenom radu radnik ima pravo na plaću, tj. plaća se ne isplaćuje unaprijed, s tim da period isplate može biti samo unutar 30 dana.

 

Period isplate plaće se utvrđuje u kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu i ugovoru o radu.

 

Plaća i naknada plaće se isplaćuje u novcu (st.2.).

 

Prilikom isplate plaće poslodavac je dužan radniku uručiti pisani obračun.

 

Pojedinačne isplate plaće nisu javne (st.4.).

Plaća za konkretno određeno radno mjesto nije tajna. Kriteriji i način određivanja plaća nisu tajna jer se isto određuju kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Međutim imajući u vidu dijelove plaće i različite obaveze kojima radnika može biti izložen, npr. novčane obaveze koje radnik može imati, a koje se odbijaju od plaće radnika propisano je da pojedinačna isplata plaće nije javna. U suprotnom može doći do narušavanja prava radnika na privatnost na radnom mjestu.

 

Tajnost se između ostalog štiti i na način da se radniku uruči zatvorena koverta u kojoj se nalazi obračun plate. Također u Pravilniku o radu može se propisati da otkrivanje pojedinčne isplate plaće predstavlja teži prestup.

 

 

Posebnom odredbom kao posebno težak prekršaj predviđeno je postupanje poslodavca suprotno odredbi stava 1. ovog člana.

Naime odredbom člana 172. Zakona o radu bilo je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM kaznit poslodavac koji ne isplati plaću u roku utvrđenom u članu 79. stav 1. ovog zakona sa svim pripadajućim doprinosima.

 

Međutim nelogičnost ove odredbe je u tome što je odredbom člana 171. stav (1) tačka 53) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako ne uruči radniku obračun plaće koju je bio dužan isplatiti (član 80. stav 1.).

 

Upravo zbog toga Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o radu član 172. je brisan, dok je u članu 171. stav (1), dodana nova tačka 53. koja glasi:

“53. iz neopravdanih razloga ne isplati plaću u roku utvrđenom u članu 79. stav (1) ovog zakona, sa svim pripadajućim doprinosima,”

 

Dosadašnje tač. 53. do 71. postaju tač. 54. do 72.