Obračun plaće

 

Član 80.

 

(1) Poslodavac koji ne isplati plaću u roku iz člana 79. stav 1. ovog zakona ili je ne isplati u cijelosti dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, radniku uručiti

obračun plaće koju je bio dužan isplatiti.

(2) Obračun iz stava 1. ovog člana smatra se izvršnom ispravom.

 

________________

 

 

Ovom odredbom je propisano da poslodavac koji ne isplati plaću u roku od 30 dana ili je ne isplati u cijelosti dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, radniku uručiti obračun plaće koju je bio dužan isplatiti.

Ovaj obračun se smatra izvršnom ispravom.

 

Prema odredbi člana 79. stav 3. Zakona prilikom isplate plaće poslodavac je dužan radniku uručiti pisani obračun plaće.

 

Platne liste, mogu se dostaviti i u elektronskoj formi, što je dosta jednostavnije i u tom slučaju postoji dokaz da je radnik primio platnu listu. Ukoliko se platna lista dostavlja u pisanom obliku potrebno je osigurati dokaz da je radnik primio navedenu platnu listu.

 

Odredbom člana 23. stav 1. tačka 4)  Zakona o izvršnom postupku propisano je da se izvršnom ispravom smatraju  isprave koje su zakonom određene kao izvršne isprave.

 

Obračun plaće prema stavu 2. člana 80. Zakona o radu smatra se izvršnom ispravom.

 

S obzirom da je izvršna isprava podobna za izvršenje ako su u njoj naznačeni tražilac izvršenja i izvršenik, te predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunjenja obaveze, potrebno je da poslodavac prilikom sačinjavanja obračuna plate vodi računa o ovim elementima.

 

 

Ukoliko postupi suprotno ovoj odredbi poslodavac odgovara i prekršajno.

 

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 54) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako ne uruči radniku obračun plaće koju je bio dužan isplatiti (član 80. stav 1.)

Ako je prekršaj iz stava 1. ovog člana učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.