Naknada plaće

 

Član 81.

 

(1) Radnik ima pravo na naknadu plaće za period odsustvovanja sa rada iz opravdanih razloga predviđenih zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu (godišnji odmor, privremena spriječenost za rad, porođajno odsustvo, plaćeno odsustvo i sl.).

(2) Period iz stava 1. ovog člana za koji se naknada isplaćuje na teret poslodavca utvrđuje se zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

(3) Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije kriv (viša sila, privremeni zastoj u proizvodnji i sl.), u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

 

_________________

 

 

Da bi radnik imao pravo na naknadu plaće za period odsustvovanja sa rada moraju postojati opravdani razlozi predviđeni zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. U opravdane razloge ubraja se godišnji odmor, privremena spriječenost za rad, koja može biti prozrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolesti, ali isto tako može nastati iz drugih zdravstvenih razloga, porođajno odsustvo, bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem, transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe, plaćeno odsustvo, i sl.

 

Period za koji se naknada isplaćuje na teret poslodavca utvrđuje se zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

 

Visina naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad je propisana Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacija Bosne i Hercegovine“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11). Odredbom člana 56. stav 1. ovog Zakona propisno je da je poslodavac obavezan na svoj teret da obračunava i isplaćuje naknadu plaće za zaposlenika prvih 42 dana privremene spriječenosti za rad, što podrazumijeva da se visina naknade plaće u tom slučaju također utvrđuje u skladu s internim aktima samog poslodavca, odnosno ugovorom o radu.

 

Naknada plaće je najmanje 80% od osnovice za naknadu, sa tim da to ne može biti niže od iznosa minimalne plaće važeće za mjesec za koji se utvrđuje naknada.

 

Izuzetno odredbama člana 47. stav (2) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) je propisano da naknada plaće  iznosi 100% od osnovice za naknadu:

 

 • za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti,
 • za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem,
 • za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe.

 

Drugim propisima nisu predviđeni dodatni slučajevi kada naknada plaće iznosi 100% od osnovice.

 

Dio naknade, do iznosa od 100%, ako zavod snosi 80%, snosi poslodavac.

 

Članom 52. stav (3) Zakona o radu propisano je da za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini plaće koju bi ostvario da je radio.

 

Članom 68. stav (1) Zakona o radu propisano je da za vrijeme korištenja porođajnog odsustva, radnik ima pravo na naknadu plaće, u skladu sa posebnim zakonom.

 

Pravo na naknadu plaće ima radnik za vrijeme porođajnog odustva i odustva radi njege djeteta. Također žena trudnica prema nalazu ovlaštenog ljekara može otvoriti bolovanje prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju radi čuvanja i održavanja trudnoće ili zbog komplikacija izazvanih trudnoćom, kao i za vrijeme trudnoće, a u svim ovim slučajevima ima pravo na naknadu plaće.

 

Žena ima pravo na naknadu plaću zbog:

 • rada na drugom radnom mjestu na koje se mora raporediti po nalazu ovlaštenog ljekara
 • odustva sa rada ukoliko se ne može rasporediti
 • dojenja djeteta
 • porođajnog odustva
 • rada sa polovinom radnog vremena nakon isteka porođajnog odustva
 • rada sa polovinom radnog vremena do tri godine života djeteta
 • težih smetnja u razvoju djeteta
 • u slučaju gubitka djeteta
 • zbog održavnja trudnoće

 

Neka od ovih prava uz naknadu plaće može koristiti i otac djeteta.

 

Radnik ima pravo da odsustvuje sa posla uz naknadu plaće u sljedećim slučajevima:

− stupanje u brak,

− porođaj supruge,

− teže bolesti i smrti člana uže porodice, odnosno domaćinstva,

− za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja, te obrazovanje za potrebe sindikalnog rada – u slučaju dobrovoljnog darivanja krvi

− po osnovu državnih i vjerskih praznika

− i u drugim slučajevima i za vrijeme utvrđeno propisom kantona, kolektivnim ugovorom,  pravilnikom o radu i ugovorom o radu

Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije kriv (viša sila, privremeni zastoj u proizvodnji i sl.), u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

 

Ukoliko postupi suprotno ovoj odredbi poslodavac odgovara i prekršajno.

 

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 55) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako ne isplati radniku naknadu plaće za vrijeme odsustvovanja sa rada u slučajevima i pod uvjetima iz člana 81. ovog zakona.

Također vidjeti član 171. stavove (2), (3) i (4) Zakona o radu.