Zaštita plaće i naknade plaće

 

Član 82.

 

(1) Poslodavac ne može, bez izvršne sudske odluke ili bez saglasnosti radnika, svoje potraživanje prema njemu naplatiti uskraćivanjem isplate plaće ili nekog njenog dijela,

odnosno uskraćivanjem isplate naknade plaće ili dijela naknade plaće.

(2) Saglasnost radnika iz stava 1. ovog člana ne može se dati prije nastanka potraživanja.

 

_________________

 

 

Prinudno izvršenje na plati ili naknadi plate radnika provodi se u skladu sa odredbama

Zakona o izvršnom postupku.

 

Odredbom člana 138. stav 1. Zakona o izvršnom postupku propisano je da se izvršenje na: plaći, nadoknadi umjesto plaće, nadoknadi za skraćeno radno vrijeme i

nadoknadi zbog umanjenja plaće i penzije, primanja po osnovu nadoknade zbog tjelesnog

oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju, primanja po osnovu socijalne

pomoći, primanja po osnovu privremene nezaposlenosti, primanja po osnovu dodatka na

djecu, primanja po osnovu stipendije i pomoći učenicima i studentima i nadoknada za rad

osuđenika može se provesti do iznosa od jedne polovine.

Stavom 2. iste odredbe propisano je da se ograničenja izvršenja na novčanim potraživanjima izvršenika iz stava 1. ovog člana primjenjuju samo ako potraživanja ne prelaze 1.000,00 KM mjesečno. Na dijelu potraživanja koji prelazi 1.000,00 KM mjesečno izvršenje se može provesti do iznosa od dvije trećine potraživanja.

 

Radnik može dati saglasnost poslodavcu za uskraćivanje isplate plaće ili nekog njenog dijela odnosno uskraćivanje isplate naknade plaće ili dijela naknade plaće. Saglasnost radnika ne može se dati prije nastanka svakog pojedinačnog potraživanja.

 

Radniku se može obustaviti plaća bez ograničenja u visini iznosa, ali samo uz saglasnost radnika.

 

Također administrativna zabrana sadrži iznos koji treba radniku obustavljati od plaće.

 

Ako radnik da pismenu saglasnost, ovjerenu kod nadležnog organa uprave ili notara, da mu se od plaće odbija veći iznos od iznosa navedenog u administrativnoj zabrani, postoji valjan pravni osnov da poslodavac to i učini.

 

 

Odredbom člana 164. Zakona o izvršnom postupku regulisana je zapljena po pristanku dužnika. Ova odreddba glasi:

(1) Dužnik može ovjerenom ispravom dati saglasnost da se radi naplate potraživanja

povjerioca zapljeni dio njegove plaće i da se isplati izravno povjeriocu na način određen

u toj ispravi. Takva isprava ima pravno djelovanje rješenja o izvršenju.

(2) Ispravu iz stava 1. ovog člana sa djelovanjem dostave rješenja o izvršenju poslodavcu

dostavlja povjerilac preporučenom poštanskom pošiljkom sa povratnicom.

(3) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana zapljena na osnovu saglasnosti dužnika nema

uticaja na provođenje izvršenja na plaći radi namirenja potraživanja po osnovi zakonskog

izdržavanja, naknade štete nastale po osnovi narušenja zdravlja ili smanjenja odnosno

gubitka radne sposobnosti i naknade štete po osnovi izgubljenog izdržavanja zbog smrti

davaoca izdržavanja.

 

 

Ukoliko postupi suprotno odredbi člana 82. ZOR-a poslodavac odgovara i prekršajno.

 

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 56) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako svoje potraživanje prema radniku naplati suprotno članu 82. ovog zakona.

Također vidjeti član 171. stavove (2), (3) i (4) Zakona o radu.