Prisilna obustava plaće i naknade plaće

 

Član 83.

 

Plaća ili naknada plaće radnika može se prisilno obustaviti, u skladu sa propisom kojim se regulira izvršni postupak.

 

­­­a može se prisilno obustaviti,

_________________

 

 

 

Plaća ili naknada plaće radnika može se prisilno obustaviti, u skladu sa propisom kojim se regulira izvršni postupak.

 

Izvršne isprave su izvršna odluka sudova i izvršno sudsko poravnanje (čl. 23. st.1. tač 1. ZIP-a)

Prijedlog za izvršenje mora sadržavati zahtjev za izvršenje u kojem će biti naznačena izvršna ili vjerodostojna isprava na osnovu koje se traži izvršenje, tražilac izvršenja i izvršenik, potraživanje čije se ostvarenje traži, sredstvo kojim izvršenje treba provesti, predmet izvršenja ako je poznat, kao i druge podatke koji su potrebni za provođenje izvršenja (čl. 36. st. 1. ZIP-a) .

 

Izvršenje na: plaći, nadoknadi umjesto plaće, nadoknadi za skraćeno radno vrijeme i nadoknadi zbog umanjenja plaće i penzije, primanja po osnovu nadoknade zbog tjelesnog

oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju, primanja po osnovu socijalne pomoći, primanja po osnovu privremene nezaposlenosti, primanja po osnovu dodatka na djecu, primanja po osnovu stipendije i pomoći učenicima i studentima i nadoknada za rad

osuđenika može se provesti do iznosa od jedne polovine (čl. 138. st.1. ZIP-a).

Ograničenja izvršenja na novčanim potraživanjima izvršenika iz stava 1. ovog člana primjenjuju se samo ako potraživanja ne prelaze 1.000,00 KM mjesečno. Na dijelu potraživanja koji prelazi 1.000,00 KM mjesečno izvršenje se može provesti do iznosa od dvije trećine potraživanja (čl. 138. st.2. ZIP-a).

 

 

U izvršenju na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima primjenjuju se odredbe čl. od 137. do 157. ovog zakona ako odredbama čl. od 158. do 165. ovog zakona nije drukčije određeno (čl. 158. ZIP-a).

 

Rješenjem o izvršenju na plaći određuje se pljenidba određenog dijela plaće i nalaže se poslodavcu koji izvršeniku isplaćuje plaću da novčani iznos za koji je određeno izvršenje isplati odnosno isplaćuje tražiocu izvršenja nakon izvršnosti rješenja o izvršenju, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Rješenje o izvršenju odnosi se i na povećanje plaće do kojeg dođe nakon dostave rješenja o izvršenju, kao i na sva primanja izvršenika po osnovu rada (čl. 159. ZIP-a).

 

Ako pravo na zakonsko izdržavanje, odnosno pravo na rentu za izgubljeno izdržavanje zbog smrti davaoca izdržavanja prema istom izvršeniku ima više lica, a ukupni iznos njihovih potraživanja prelazi dio plaće koji može biti predmet izvršenja, izvršenje se određuje i provodi u korist svakog od takvih tražilaca izvršenja srazmjerno visini njihovih potraživanja.

Ako nakon započetog provođenja izvršenja na plaći, odnosno drugom stalnom novčanom primanju bude podnesen novi prijedlog za izvršenje na potraživanje iz stava 1. ovog člana, sud će prije doneseno rješenje o izvršenju izmijeniti po službenoj dužnosti, u smislu stava 1. ovog člana, i odrediti iznos koji će se ubuduće isplaćivati pojedinim tražiocima izvršenja.

U slučaju iz stava 2. ovog člana rješenje o izvršenju dostavlja se i ranijem tražiocu izvršenja koji protiv tog rješenja može izjaviti prigovor (čl. 160. ZIP-a).

 

Potraživanja za koja nije propisano bezgotovinsko plaćanje tražilac izvršenja naplaćuje neposredno na blagajni na kojoj se izvršeniku isplaćuje plaća.

Tražilac izvršenja ima pravo zahtijevati da mu se obustavljeni iznos isplaćuje poštom na adresu koju naznači ili na određeni račun kod banke, uz odbijanje troškova doznake (čl. 161. ZIP-a).

 

Kad izvršeniku prestane rad rješenje o izvršenju djeluje i prema drugom poslodavcu kod kojeg dužnik stupa na rad i to od dana kad je tom poslodavcu dostavljeno rješenje o izvršenju.

Prijašnji poslodavac izvršenika dužan je, bez odgode, preporučenom pošiljkom s povratnicom dostaviti rješenje o izvršenju novom poslodavcu i o tome obavijestiti sud.

Prijašnji poslodavac obavijestit će sud o prestanku rada izvršenika, bez odlaganja, ako mu nije poznat novi poslodavac o čemu će sud obavijestiti tražioca izvršenja određujući mu rok radi pribavljanja podataka o novom poslodavcu.

Ako tražilac izvršenja ne obavijesti sud u roku koji mu je određen o novom poslodavcu sud će obustaviti izvršenje (čl. 162. ZIP-a).

 

 

Tražilac izvršenja može predložiti da sud u izvršnom postupku rješenjem naloži poslodavcu da mu isplati sve rate što ih je propustio obustaviti i isplatiti prema rješenju o izvršenju.

Prijedlog iz stava 1. ovog člana tražilac izvršenja može podnijeti do završetka izvršnog postupka.

Rješenje kojim se usvaja prijedlog tražioca izvršenja ima djelovanje rješenja o izvršenju.

Poslodavac koji nije postupio prema rješenju o izvršenju ili je propustio postupiti po članu 162. st. 2. i 3. ovog zakona, odgovara za štetu koju je tražilac izvršenja zbog toga pretrpio (čl. 163. ZIP-a).

 

 

Odredbom člana 164. Zakona o izvršnom postupku regulisana je zapljena po pristanku dužnika. Ova odreddba glasi:

(1) Dužnik može ovjerenom ispravom dati saglasnost da se radi naplate potraživanja povjerioca zapljeni dio njegove plaće i da se isplati izravno povjeriocu na način određen u toj ispravi. Takva isprava ima pravno djelovanje rješenja o izvršenju.

(2) Ispravu iz stava 1. ovog člana sa djelovanjem dostave rješenja o izvršenju poslodavcu

dostavlja povjerilac preporučenom poštanskom pošiljkom sa povratnicom.

(3) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana zapljena na osnovu saglasnosti dužnika nema

uticaja na provođenje izvršenja na plaći radi namirenja potraživanja po osnovi zakonskog

izdržavanja, naknade štete nastale po osnovi narušenja zdravlja ili smanjenja odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete po osnovi izgubljenog izdržavanja zbog smrti davaoca izdržavanja.

 

Odredbe čl. od 158. do 164. ovog zakona na odgovarajući način primjenjuju se i na izvršenje na drugim stalnim novčanim primanjima izvršenika (čl. 163. ZIP-a).

 

 

Izvršenje radi ostvarenja novčanog potraživanja prema izvršeniku može se provesti na

svim sredstvima na njegovim računima kod banke, osim ako zakonom nije drukčije određeno (čl. 164. st.1. ZIP-a).

 

Tražilac izvršenja koji je podnio prijedlog da bude vraćen na rad odnosno u službu može predložiti da sud donese rješenje kojim će odrediti da mu je izvršenik dužan isplatiti na ime plaće mjesečne iznose dospjele od pravosnažnosti odluke pa dok ponovo

ne bude vraćen na posao, te odrediti izvršenje radi naplate dosuđenih iznosa.

Prijedlog za naknadu može se spojiti s prijedlogom za izvršenje radi vraćanja na rad, odnosno u službu ili može biti podnesen naknadno do završetka izvršnog postupka (čl. 217. st.1. i 2. ZIP-a).