1. ZABRANA TAKMIČENJA RADNIKA SA POSLODAVCEM

Zakonska zabrana takmičenja

 

Član 85.

 

Radnik može, samo uz prethodno odobrenje poslodavca, za svoj ili tuđi račun ugovarati i obavljati poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac.

 

____________________

 

 

Zakon o radu razlikuje zakonsku i ugovornu zabranu takmičenja radnika sa poslodavcem, što zavisi od perioda u kojem je radniku zabranjeno obavljati određenu djelatnost.

 

Ovom odredbom propisano je obaveza radnika da pribavi prethodno odobrenje ili saglasnost poslodavca ukoliko namjerava obavljati poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac. Iz razloga pravne sigurnosti poželjno je da se odobrenje dobije u pisanoj formi. S tim u vezi potrebno je istaknuti da zakon ne propisuje obavezno pisano odobrenje, te ukoliko je poslodavac znao da radnik za svoj ili tuđi račun ugovara i obavlja poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac, a ne preduzima bilo kakve radnje da ga u tome onemogući, smatra se da je dao odobrenje.

 

Ratio legis odnosno svrha ove odredbe je zaštita interesa poslodavca koji sa radnikom ima zaključen ugovor o radu. Kako bi se zaštito interes potrebno je da poslodavac obezbjedi čuvanje poslovne tajne koju je radnik saznao radeći kod istog. Također poslodavac mora obezbjediti zaštitu informacija o poslovnim partnerima, sadašnjim i budućim, zatim podatake o određenim tržišnim uvjetima, te zaštitu kako radnik stečenja znanja vještine i iskustva koje je saznao na radu ili vezi sa radom kod poslodavca ne iskoristi u vlastite svrhe ili da ih iskoristi kako bi ojačao konkurenciju poslodavca.

Naravno poslodavcu nije u interesu da radnik poslovne informacije od velike i ključne važnosti koje su mu poznate, iskoristi na način da pribavlja sebi korist.

 

Poslovna tajna i zabrana konkurencije propisana je odredbama članova 38.-43. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj 81/15).

Odredbom člana 41. Zakona o privrednim društvima propisano je da društvo može od lica koje prekrši zabranu konkurencije tražiti naknadu štete i ustupanje zaključenih poslova, ili prijenos ostvarene koristi ili prava iz zaključenih poslova u roku tri mjeseca od saznanja za prekršaj, a najkasnije tri godine od učinjenog prekršaja zabrane konkurencije.

 

Pisanim aktom, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu određuje se informacije koje imaju karakter poslovne tajne i lica odgovorna za njihovo korištenje i zaštitu.