Naknada u slučaju ugovorene zabrane takmičenja

 

Član 87.

 

(1) Ugovorena zabrana takmičenja obavezuje radnika samo ako je ugovorom poslodavac preuzeo obavezu da će radniku za vrijeme trajanja zabrane isplaćivati naknadu najmanje u iznosu polovine prosječne plaće isplaćene radniku u periodu od tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

(2) Naknadu iz stava 1. ovog člana poslodavac je dužan isplatiti radniku krajem svakog kalendarskog mjeseca.

(3) Visina naknade iz stava 1. ovog člana usklađuje se na način i pod uvjetima utvrđenim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

 

 

____________________

 

 

Ugovorena zabrana takmičenja obavezuje radnika samo ako je ugovorom poslodavac preuzeo obavezu da će radniku za vrijeme trajanja zabrane isplaćivati naknadu najmanje u iznosu polovine prosječne plaće isplaćene radniku u periodu od tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

 

Odredbom  člana 270. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da povjerilac i dužnik mogu ugovoriti da će dužnik platiti povjeriocu određeni novčani iznos ili pribaviti neku drugu materijalnu korist ako ne ispuni svoju obavezu ili ako zadocni sa njenim ispunjenjem (ugovorna kazna).

 

S tim u vezi radnik i poslodavac mogu ugovoriti ugovornu kaznu u tačno određenom iznosu i tada poslodavac, u slučaju da radnik prekrši odredbu o zabrani takmičenja, može tražiti naknadu samo tog iznosa ugovorne kazne, a ne i naknadu eventualno veće štete ili neko ispunjenje obaveze.

 

Poslodavac je dužan isplatiti radniku naknadu krajem svakog kalendarskog mjeseca.

 

Visina naknade usklađuje se na način i pod uvjetima utvrđenim kolektivnim ugovorom,  pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

 

 

Najsigurniji način usklađivanja ove naknade je kolektivni ugovor s obzirom da su obe strane putem svojih asocijacija učestvovale u zaključivanju kolektivnog ugovora. Međutim ukoliko ne postoji kolektivni ugovor ili kod poslodavaca koji nisu potpisali niti naknadno pristupile kolektivnom ugovoru, tad se ovo pitanje uređuje pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.