Određivanje paušalnog iznosa štete

 

Član 90.

 

(1) Ako se naknada štete ne može utvrditi u tačnom iznosu ili bi utvrđivanje njenog iznosa prouzrokovalo nesrazmjerne troškove, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu može se predvidjeti da se visina naknade štete utvrđuje u paušalnom iznosu, način utvrđivanja paušalnog iznosa i organ koji tu visinu utvrđuje kao i druga pitanja u vezi sa

ovom naknadom.

(2) Ako je prouzrokovana šteta mnogo veća od utvrđenog paušalnog iznosa naknade štete, poslodavac može zahtijevati naknadu u visini stvarno prouzrokovane štete.

 

________________

 

 

Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu može se predvidjeti da se visina naknade štete utvrđuje u paušalnom iznosu, kao i način utvrđivanja paušalnog iznosa i organ koji tu visinu utvrđuje, te druga pitanja u vezi sa ovom naknadom. Naprijed navedeno se može regulisati ako se naknada štete ne može utvrditi u tačnom iznosu ili bi utvrđivanje njenog iznosa prouzrokovalo nesrazmjerne troškove.

 

Pretpostavke da bi se odredio paušalni iznos štete su da se propiše način utvrđivanja naknade u paušalno iznosu, organ koji tu visinu utvrđuje i druga značajna pitanja koja se utvrđuju kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

 

Ako šteta mnogo veća od paušalnog iznosa poslodavac može zahtijevati naknadu u visini stvarno pretrpljene i utvrđene štete.

 

Potrebno je naglasiti da i u slučaju utvrđivanja paušalne naknade u kolektivnom ugovoru ili pravilniku o radu nije moguća direktna naplata nastankom štete, već je poslodavac i u takvim slučajevima dužan dokazati da je šteta nastala namjerno ili uslijed krajnje nepažnje radnika.

 

Zabranjeno je jednostrano uskratiti isplatu plaću ili njezinog dijela odnosno uskratiti isplatu naknade plaće ili dijela naknade plaće, budući da je svako uskračivanje nezakonito bez prethodne saglasnosti radnika pri čemu radnik takvu saglasnost ne može dati prije nastanka samog potraživanja. Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu mogu se utvrditi posebni uvjeti i način smanjenja ili čak potpunog oslobađanja od dužnosti naknade prouzrokovane štete, ukoliko bi naplata naknade štete radnika dovela u oskudicu, odnosno nemogućnost podmirivanja osnovnih životnih potreba za sebe i svoju porodicu, zatim trebalo bi cijeniti i dosadašnje izvršavanje radnih i drugih obaveza radnika. Prilikom utvrđivanja naknade štete u paušalnom iznosu posebno treba obratiti pažnju na uticaj štetne radnje na sam proces rada.