Sporazum o prestanku ugovora o radu

 

Član 95.

 

(1) Sporazum o prestanku ugovora o radu mora biti u pisanoj formi.

(2) Sporazumom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se rok u kojem radni odnos prestaje, te sva ostala međusobna prava i obaveze koje iz prekida radnog odnosa proizilaze.

 

___________

 

 

Sporazum o prestanku ugovora o radu mora biti u pisanoj formi, da bi proizvodio pravno dejstvo. Dakle radi se o strogo formalnom sporazumu, čija svrha je zaštita radnika od mogućih zloupotreba ovog instituta od strane poslodavca, kao i pribavljanje strankama dokaza o zaključenju sporazuma i njegovom sadržaju, čime se mogu spriječiti eventualni sporovi. Obavezni pisani oblik ima dokaznu funkciju.

Na sporazum o prestanku ugovora o radu primjenjuju se opća pravila obligacionog prava o sklapanju i prestanku ugovora. Zaključivanjem sporazuma ugovor prestaje dogovorom, te se izbjegava otkaz i postupak zaštite koji se veže uz otkaz. U skladu s načelom slobode ugovaranja predmet sporazuma o prestanku ugovora o radu mogu, u pravilu, biti sva pitanja vezana uz prestanak radnog odnosa, uključujući i neisplaćena potraživanja. Nije zabanjeno odricanje radnika od dospjelog potraživanja.

 

S obzriom da se samo ovom odredbom u Zakonu o radu uređuje sporazumni prestanak ugovora o radu, na njega se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ZOO-a koje se odnose na ugovore. Ugovor koji nije zaključen u zakonom propisanom obliku nije pravno valjan. Pisana forma se zahtjeva kako kod  ponude za sklapanje ugovora, tako i za njezino prihvaćanje. Ponudu za prestanak ugovora o radu može dati kako poslodavac, tako i radnik. radnika. Mora sadržavati sve bitne sastojke ugovora kako bi se njenim prihvaćanjem mogao zaključiti ugovor.

 

 

Sporazumom se utvrđuju  rok u kojem radni odnos prestaje. Također utvrđuju se sva ostala međusobna prava i obaveze koje iz prekida radnog odnosa proizilaze.

 

Ukoliko se obe strane slože radni odnos može prestati i na dan sklapanja samog sporazuma, bez ostavljanja bilo kakvog roka.

Stranke sporazuma o prestanku ugovora o radu mogu njime urediti i druga prava i

obveze iz radnog odnosa, npr. zabrane natjecanja radnika s poslodavcem dok radni odnos još traje i nakon prestanka ugovora o radu; uračunavanje onoga što je radnik u međuvremenu zaradio; različite nagrade, korištenja službenog mobitela i drugih predmeta poslodavca koje radnik može koristiti i u privatne svrhe; godišnjeg odmora; vraćanja posuđenih stvari; poslovne tajne itd.

Radnik kod  sporazumnog prestanka ugovora o radu nema pravo na otpreminu, jer otpremnina u tom slučaju nije predviđena Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom. Međutim radnik i poslodavac se mogu dogovorit i o isplati otpremnine, a pravo na otpremninu u slučaju sporazumnog prestanku ugovora o radu može biti propisano pravilnikom o radu .

 

 

Na pobijanje sporazuma (ugovora) o prestanku radnog odnosa  primjenjuju se opća načela ugovornog prava. Jedan od razloga pobojnosti ugovora jesu mane volje koje se mogu javiti pri sklapanju ugovora: zabluda, prijetnja i prijevara. Rok za podnošenje tužbe za poništenje sporazuma o prestanku ugovora o radu iz gore navedenih razloga iznosi jednu godinu od saznanja za razlog pobojnosti, odnosno od prestanka prisile, a u svakom slučaju pravo na podnošenje tužbe iz istih razloga prestaje istekom roka od tri godine od dana sklapanja takvog sporazuma.

 

Primjenom pravila obveznog prava, sporazum o prestanku ugovora o radu koji bi po svom sadržaju bio suprotan Ustavu Bosne i Hercegovine, prisilnim propisima, ili moralu društva, ništav je  Sporazum o prestanku ugovora o radu pravno je nevaljan ako mu

nedostaje neki od njegovih bitnih sastojaka. Kada u sporazumu ne postoji saglasnost o bitnim sastojcima ugovora (datum prestanka ugovora o radu), smatra se da sporazum nije niti sklopljen.

Potpisani bjanko sporazum o prestanku ugovora o radu prilikom sklapanja ugovora o radu ništav je jer je u suprotnosti s Ustavom Bosne i Hercegovine, ustavima entiteta, zagarantovanim pravom na rad i slobodu rada, te moralu društva.

 

 

U praksi su česti slučajevi sklapanja sporazuma o prestanku ugovora o radu radi odlaska u penziju. Međutim, ovdje treba voditi računa o činjenici kako sklapanje ovog sporazuma zapravo ne bi smio biti formalni uslov za prestanak radnog odnosa ako do njega dolazi u

sljedećim slučajevima iz čl. 112. Zakona:

„- kad radnik navrši 65 godina života i 15 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju), ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore ;

– kad radnik navrši 40 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju), bez obzira na godine života, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore; ;

– danom dostavljanja pravosnažnog rješenja o priznavanju prava na invalidsku penziju zbog gubitka radne sposobnosti

 

Međutim, ovaj sporazum je svakako jedan od načina prestanka radnog odnosa kada se radnika nastavi sa radom i nakon navršenih 40 godina staža osiguranja ili  65 godina života i 15 godina staža osiguranja, kao i u slučaju odlasku u prijevremenu starosnu penziju i sl.