Neopravdani razlozi za otkaz

 

Član 98.

 

Neopravdani razlozi za otkaz su:

  1. privremena spriječenost za rad zbog bolesti ili povrede;
  2. podnošenje žalbe ili tužbe odnosno sudjelovanje u postupku protiv poslodavca zbog povrede zakona, drugog propisa, kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu odnosno obraćanje radnika nadležnim organima izvršne vlasti;
  3. obraćanje radnika zbog opravdane sumnje na korupciju ili u dobroj vjeri podnošenje prijave o toj sumnji odgovornim licima ili nadležnim organima državne vlasti.

 

_______________

 

 

Neopravdan razlog za otkaz u smislu tačke a) ovog člana je privremena spriječenost za rad zbog bolesti ili povrede.

Ovu tačku treba tumačiti u smislu člana 72. ovog Zakona kojim je propisano da povreda na radu, bolest ili profesionalna bolest ne mogu štetno utjecati na ostvarivanje prava radnika iz radnog odnosa. Radnik koji je bio privremeno spriječen za rad do šest mjeseci, a za kojeg nakon liječenja i oporavka nadležna zdravstvena ustanova ili ovlašteni ljekar utvrdi da je sposoban za rad, ima pravo da se vrati na poslove na kojima je radio prije nastupanja privremene spriječenosti za rad. Ukoliko ne postoji mogućnost da se radnik koji je bio privremeno spriječen za rad duže od šest mjeseci vrati na poslove na kojima je radio ili na druge odgovarajuće poslove, poslodavac ga može rasporediti na druge poslove prema njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima. Ukoliko ne postoji mogućnost raspoređivanja iz stava 3. ovog člana, poslodavac može, nakon provedenih konsultacija sa vijećem zaposlenika, otkazati radniku ugovor o radu. Radnik je dužan, najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja spriječenosti za rad, pisanim putem obavijestiti poslodavca o privremenoj spriječenosti za rad.

 

Neopravdani razlozi za otkaz u smislu tačke b) ovog člana su svi slučajevi u kojim radnik traži zaštitu svojih prava bilo kod poslodavca, bilo pred sudom ili drugim nadležnim organom.

 

Također obraćanje radnika zbog opravdane sumnje na korupciju ili u dobroj vjeri podnošenje prijave o toj sumnji odgovornim licima ili nadležnim organima državne vlasti u smisu tačke c) smatrat će se meopravdanim razlozima za otkaz.