Otkaz radnika bez obaveze poštivanja otkaznog roka

 

Član 99.

 

(1) Radnik može otkazati ugovor o radu bez obaveze poštivanja otkaznog roka, u slučaju da je poslodavac odgovoran za prijestup ili povredu obaveza iz ugovora o radu, a koji su

takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od radnika da nastavi radni odnos.

(2) U slučaju otkazivanja ugovora o radu iz stava 1. ovog člana radnik ima sva prava u skladu sa zakonom, kao da je ugovor nezakonito otkazan od strane poslodavca.

 

_______________

 

Otkaz ugovora o radu od strane radnika može biti redovni i vanredni. Redovnim otkazom radnik jednostrano, iz ličnih razloga koje ne mora obrazlagati, pisanim putem otkazuje ugovor o radu, uz obavezu poštivanja otkaznog roka.

Radnikova sloboda prilikom redovnog otkazivanja ugovora o radu ograničena je samo zakonskom obavezom rada radnika tokom otkaznog roka.

Otkaz se daje u pisanoj formi. Otkaz se dostavlja poslodavcu kojem se otkazuje.

Dakle usmeni otkaz nema pravni učinak. Otkaz se mora dostaviti osobi kojoj se otkazuje.

Tokom otkaznog roka, radnik je dužan  izvršavati sve svoje obaveze iz radnog odnosa, a   otkazni rok počinje teći od dana uručenja otkaza poslodavcu.

Kod vanrednog otkaza ugovora o radu radnik ima opravdani razlog za otkaz ugovora o radu (na neodređeno ili određeno vrijeme), i to bez obaveze poštivanja otkaznoga roka, ako zbog težeg  prijestupa ili povrede obaveza iz ugovora o radu, ili neke druge važne činjenice, a koja je takve prirode da uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

 

U slučaju otkazivanja ugovora o radu radnik ima sva prava u skladu sa zakonom, kao da je ugovor nezakonito otkazan od strane poslodavca.

Prava radnika u slučaju nezakonitog otkaza propisana su odredbom člana 106. ovog zakona.

 

_______________

 

Sudska praksa

Član 86. stav 2. i član 86. tačka 5. Zakona o radu

JEDNOSTRANA IZJAVA ZAPOSLENIKA O OTKAZU UGOVORA O RADU MORA

SADRŽAVATI NJEGOVU NEDVOSMISLENO IZRAŽENU VOLJU DA OTKAŽE

UGOVOR O RADU, ODNOSNO DA NE ŽELI VIŠE DA RADI KOD TUŽENOG I DA

PREKIDA RADNI ODNOS.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 43 0 P 007532 09

Rev od 18.01.2011. godine)