Na temelju člana 95. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 89/18),  _________________ (naziv privrednog društva, druge pravne ili fizičke osobe)_________________( sjedište, adresa), zastupano po _____________(upisati funkciju, ime i prezime zakonskog zastupnika ili druge ovlaštene osobe), (u nastavku: poslodavac)

 

i

 

__________________(upisati ime i prezime) iz  ________________(upisati adresu prebivališta mjesto, ulica i broj), (u nastavku: radnik) zaključili su u ……………………….(upisati mjesto), dana ___________. godine, sljedeći

 

 

 

SPORAZUM O PRESTANKU UGOVORA O RADU

 

 

Član 1.

 

Na osnovu ovog Sporazuma o prestanku ugovora o radu radnik i poslodavac sporazumno određuju da Ugovor o radu broj:________ od ________. godine zaključen na neodređeno vrijeme prestaje dana ________. godine.

 

Član 2.

 

Poslodavac i radnik saglasni su da radnik nije iskoristio _____ dana godišnjeg odmora za _____. godinu.

 

Poslodavac i radnik saglasni su da se radniku isplati naknada umjesto neiskorištenog godišnjeg odmora u iznosu od ___KM i regres koji bi primio da je koristio godišnji odmor u iznosu od ___ KM na račun radnika___________ do _______. godine. 1

 

 

Član 3.

 

Poslodavac i radnik saglasni su da radni odnos prestaje na dan sklapanja ovog porazuma / ili uz otkazni rok od ___ dana, prije datuma sporazumnog prestanka ugovora o radu.

 

Član 4.

 

Prije prestanka Ugovora o radu, radnik se obavezuje vratiti poslodavcu prenosno računalo – laptop koje je koristio i službeni mobitel.

 

_______________________________________

1 Alternativno ovaj član naprimjer može može glasiti: „Poslodavac i radnik saglasni su da radnik iskoristi dio godišnjeg odmora koji nije iskoristio u trajanju od ____ dana i to u period od ______ do ______godine.“

 

Poslodavac i radnik saglasno potvrđuju kako radnik nema u posjedu drugu opremu osim navedene u stavu 1. koja bi bila u vlasništvu poslodavca.

 

Član 5.

 

Radniku će biti isplaćena plaća i naknade koje je ostvario do dana prestanka ugovora o radu.

 

 

Član 6.

 

Sve eventualne sporove proizašle iz ovog Sporazuma, poslodavac i radnik nastojat će riješiti mirnim putem, a u suprotnom je nadležan sud u _________.

 

 

Član 7.

 

Ovaj Sporazum sastavljen je u 4 (slovima: četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana Sporazuma zadržava po 2 (slovima: dva) primjerka.

 

 

 

 

Za Poslodavca                                                                                                           Radnik

 

__________________                                                                         ________________

 

Broj:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Poslodavac može isplatiti radniku i otpremninu ukoliko je to pravo predviđeno Pravilnikom o radu ili ako poslodavac tako odluči.