Pitanje pravnog okvira i prakse za dodjeljivanje statusa javnog (općeg)  interesa je na entiteskom nivou.

Prema zakonima na nivou Federacije BiH, projekti mogu dobiti status projekta od javnog (općeg) interesa u postupku dodjele koncesije na osnovu Zakona o koncesijama Federacije BiH  i u postupku eksproprijacije prema pravilima  Zakona o eksproprijaciji Federacije BiH. Također, javni interes u Federaciji BiH se posebno utvrđuje u postupku donošenja i usvajanja prostorno-planske dokumentacije.

Odredbom člana 28. Zakona o koncesijama Federacije BiH  propisano je da u slučaju da ponuđač ministarstvu podnese prijedlog za koncesiju za koju nije raspisan javni tender, ministarstvo procjenjuje da li postoji javni interes za tu koncesiju. Dakle ovaj Zakon ne definiše pojam „javnog (opšteg) interesa niti propisuje postupak i nadležna tijala na nivou Federacije BiH za dodjelu ovog statusa.

Podzakonski akt – pravila o postupku dodjele koncesija  definiše javni (opšti) interes na sljedeći način: Javni interes podrazumijeva zajednički interes svih/ili nekih lokalnih zajednica na prirodnim dobrima, dobrima u općoj upotrebi i djelatnosti od  općeg interesa, a štiti se i obezbjeđuje aktima društveno-političke zajednice nadležne za dodjelu svakog pojedinačnog predmeta koncesije.

U Dokumentu o politici dodjele koncesija Federacije BiH  navedeno je da je „utvrđivanje javnog interesa direktno vezano za kvalitetno urađenu predstudiju, odnosno studiju ekonomske opravdanosti“.

Isto kao i na nivou Federacije BiH, status javnog (općeg) interesa se na nivou kantona i općina također može dodjeljivati u postupku dodjele koncesije i u postupku eksproprijacije.

Ni jedan kantonalni zakon o koncesijama niti podzakonski akt, ne propisuje definiciju javnog interesa, postupak utvrđivanja i dodjeljivanja statusa, kao ni nadležne organe za donošenje odluke o dodjeli ovog statusa.

U vezi sa navedenim smatramo da je propisom na nivou BiH potrebno definisati pojam javnog (općeg) interesa koji bi na isti način bio utvrđen i entitetskim propisima. Također, entitetskim propisom  treba definisati postupak i nadležne organe za provođenje postupka dodjele javnog (općeg) interesa na nivou Federacije BiH i kantona na jednoobrazan način.