Dana 20.3.2020. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (Službene novine FBiH” broj 21/20)

Prema ovoj dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak porezni obveznici kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, porez na dohodak od 21.3.2020. godine do 31.12.2020. godine plaćaju u iznosu umanjenom za 50 % tako da porez na dohodak plaćaju u slijedećim mjesečnim iznosima:

  1. obveznici koji obavljaju obrtničke djelatnosti i djelatnosti koje su srodne obrtničkim, sami bez upošljavanja drugih lica 35,00
  2. obveznici koji obavljaju stare i tradicionalne zanate 15,00
  3. obveznici koji obavljaju prevoz putnika samo sa jednim sredstvom prevoza 25,00
  4. obveznici koji obavljaju prevoz tereta jednim prevoznim sredstvom nosivosti do 8 tona

40,00

  1. obveznici koji obavljaju djelatnost trgovine na malo osobnim radom izvan prodavaonice

35,00

Cijeli tekst Pravilnika pročitajte u nastavku!

Službene novine Federacije BiH, broj 21/20

Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija – federalni ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

 

Član 1.

U Pravilniku o primjeni zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18) u članu 50. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

“(5) Iznosi iz stava (1) ovog člana umanjuju se za 50% u periodu od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika do 31.12.2020. godine.”

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Broj 05-02-2-2347/20                                                                                      Ministrica

Marta 2020. godine                                                                                Jelka Miličević, s. r.

Sarajevo