Odlučujući u ovoj pravnoj stvari po reviziji tužene protiv presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 040454 10 Gž od 23.11.2011. godine Vrhovni sud F BiH je dana 30.10.2012. godine donio rješenje broj 65 0 P 040454 12 Rev kojim je reviziju usvojio, drugostepenu presudu ukinuo i predmet vratio drugostepenom sudu na ponovno suđenje. Razlog za donošenje ovakve odluke je povreda odredbe člana 231. ZPP u vezi sa odredbom člana 209. istog zakona od strane drugostepenog suda jer taj sud nije odgovorio na žalbeni navod tužene, istican i u toku prvostepenog postupka, da predmetni stan predstavlja njen dom. Pored toga dugostepeni sud je povrijedio i odredbu člana 5. u vezi sa odredbom člana 209. ZPP jer je izveo zaključak da je tužena bila član porodičnog domaćinstva svoga oca na osnovu uvida u rješenje RTV S. od 31.03.1989. godine, a koji dokaz nije izveden u postupku pred prvostepenim sudom.

U obrazloženju tog rješenja ukazano je drugostepenom sudu na ove povrede i na obavezu njihovog otklanjanja u ponovnom postupku. U skladu sa odredbom člana 228. ZPP, koja se u revizijskom postupku primjenjuje na osnovu odredbe člana 253. ZPP, drugostepeni sud je u ponovnom postupku dužan da izvede sve parnične radnje i da raspravi sva sporna pitanja na koja je upozorio revizijski sud u svom rješenju. Osnovano revizija tužene ukazuje da je drugostepeni sud povrijedio tu odredbu, a što je bilo od uticaja na pravilnost i zakonitost pobijane presude. Drugostepeni sud je, ako je našao osnova da kao dokaz prihvati rješenje RTV S. od 31.03.1989. godine, morao omogućiti tuženoj da se izjasni o tom dokazu, tako što je u skladu sa odredbom člana 217. stav 2. ZPP trebao zakazati raspravu pred drugostepenim sudom. Suprotno tome, drugostepeni sud u sjednici vijeća izvodi činjenični zaključak da je tužena bila član porodičnog domaćinstva svoga oca, koju činjenicu nije utvrdio prvostepeni sud, s tim da u pobijanoj presudi drugostepeni sud i ne navodi na osnovu čega je to utvrdio, a na što revizija osnovano ukazuje. Pored toga drugostepeni sud nije odgovorio ni na žalbeni prigovor tužene da predmetni stan predstavlja njen dom, čime je ponovo povrijedio odredbu člana 231. ZPP, a što je bilo od uticaja na zakonitost i pravilnost pobijane presude.

Kod ocjenjivanja da li određeni prostor predstavlja dom neke osobe sud cijeni faktičke okolnosti, postojanje dovoljnih i trajnih veza te osobe sa tim prostorom, za koji ona tvrdi da joj je dom. Pravo na poštovanje doma obuhvata pravo na poštovanje postojećeg doma te osobe, a ne željenog doma ili onoga što ta osoba namjerava da joj bude dom.

Osnovano revizija ukazuje da je u pobijanoj presudi, osim gore navedene ponovljene povrede odredbe člana 5. u vezi sa članom 209. ZPP, drugostepeni sud u pobijanoj presudi počinio novu povredu te zakonske odredbe tako što je, u sjednici vijeća, kao dokaz koristio odluku Ustavog suda BiH, ne navodeći broj i datum te odluke i presudu Vrhovnog suda F BiH broj 09 0 U 003095 10 Uvp od 11.11.2011. godine, koji dokazi nisu izvedeni u postupku pred prvostepenim sudom.

Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH  broj: 65 0 P 040454 14 Rev 2 od 11.12.2014. godine

Kad se izdržavanje zahtijeva za dijete sud će, uzeti u obzir uzrast djeteta, potrebe za njegovo školovanje, imovno stanje dijeteta ili prihode, zdravstveno stanje, kao i druge stvarne potrebe dijeteta u koje spada ishrana, odijevanje, spol, imovinske mogućnosti roditelja s kojim dijete živi, te druge činjenice koje mogu biti od značaja za izdržavanje dijeteta. Sve ove činjenice potrebno je navesti u tužbi, jer one povećavaju izgled za uspjeh u parnici.

Pogledaj više

OBRTNIČKA RADNJA NEMA SVOSJSTVO PRAVNOG LICA NITI IMA  VLASTITU IMOVINU JER JE TO IMOVINA FIZIČKOG LICA KOJI JE VLASNIK OBRTA

Pogledaj više