Država je po Zakonu o stvarnim pravima („Službene novine Federacije  BiH“  broj  66/13 i 100/13) izgubila privilegije koja je uživala kao nosilac stvarnih prava. Sada je i država kao titular prava vlasništva u potpunosti izjednačena sa ostalim titularima, što je posebno značajno za dosjelost. Za razliku od ranijih zakonskih određenja sada se i na stvarima u društvenom vlasništvu dosjelošću može steći pravo vlasništva i to na jednak način za sva fizička i pravna lica. Na ovaj način propisuje se jednakost i jednovrsnost prava vlasništva što podrazumjeva da postoji samo jedan oblik vlasništva i isto je na jednak način tretirano i zaštičeno bez obzira da li je titular odnosno vlasnik država ili neki drugi subjekt – fizičko ili pravno lice. S tim u vezi sada se i na nekretninama u vlasništvu država može steći pravo vlasništva nakon isteka roka od 10 godina (savjesnog i zakonitog) ili 20 godina (savjesnog) posjeda.

 

Potrebno je istači da razlika između titulara postoji samo u pogledu raspolanja nekretninama. Razlika se ogleda u nosiocu prava vlasništa, tj . da li je nekretnina u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, kantona, Federacije, ili drugih fizičkih i pravnih lica. Navedeno iz razloga što raspolaganje nekretninama u vlasništvu javno-pravnih subjekata zahtjeva posebnu transparentnost, jer se zainteresovana lica ne smiju dovesti u neravnopravan položaj. Nekretninama u vlasništvu javno-pravnih subjekata u pravilu se može raspolagati samo na osnovu javnog konkursa uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Fedarcije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije  BiH“  broj   17/14)

 

 

Za pravno savjetovanje i usluge kontaktirajte AD ACTA

KADA  JE  U  PITANJU  POTRAŽIVANJE  NAKNADE  ZBOG  FAKTIČKI  IZVRŠENE EKSPROPRIJACIJE,  TADA  ZAHTJEV  ZA  ISPLATU  NAVEDENE  NAKNADE  NE PODLIJEŽE ZASTARI, JER SE NE RADI O ZAHTJEVU ZA NAKNADU ŠTETE.

Pogledaj više

OKOLNOST  DA  NIJE  IZVRŠEN  ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI  PRENOS,  ODNOSNO  DA NACIONALIZACIJA NIJE PROVEDENA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, NEMA UTICAJ NA PRAVNE  POSLJEDICE  NACIONALIZACIJE.  NEKRETNINA  OBUHVAĆENA NACIONALIZACIJOM  PO  SAMOM  ZAKONU  POSTAJE  DRŽAVNO  VLASNIŠTVO,  A PRIJAŠNJI SUVLASNICI PRESTAJU BITI SUVLASNICI NEKRETNINA.

Pogledaj više

STEČENO PRAVO VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU NA NEKRETNINI PRIJE UPISANOG ZALOŽNOG PRAVA – HIPOTEKA NE MOŽE OSUJETITI PRAVA ZALOŽNOG POVJERIOCA KOJI JE, OSLANJAJUĆI SE NA NAČELO POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE, PRIBAVIO SEBI TAKVO PRAVO JOŠPRIJE NEGO JE PRAVO VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU BILO UKNJIŽENO.

Pogledaj više