Jednakost svih nosilaca (titulara) stvarnih prava

 

Država je po Zakonu o stvarnim pravima („Službene novine Federacije  BiH“  broj  66/13 i 100/13) izgubila privilegije koja je uživala kao nosilac stvarnih prava. Sada je i država kao titular prava vlasništva u potpunosti izjednačena sa ostalim titularima, što je posebno značajno za dosjelost. Za razliku od ranijih zakonskih određenja sada se i na stvarima u društvenom vlasništvu dosjelošću može steći pravo vlasništva i to na jednak način za sva fizička i pravna lica. Na ovaj način propisuje se jednakost i jednovrsnost prava vlasništva što podrazumjeva da postoji samo jedan oblik vlasništva i isto je na jednak način tretirano i zaštičeno bez obzira da li je titular odnosno vlasnik država ili neki drugi subjekt – fizičko ili pravno lice. S tim u vezi sada se i na nekretninama u vlasništvu država može steći pravo vlasništva nakon isteka roka od 10 godina (savjesnog i zakonitog) ili 20 godina (savjesnog) posjeda.

 

Potrebno je istači da razlika između titulara postoji samo u pogledu raspolanja nekretninama. Razlika se ogleda u nosiocu prava vlasništa, tj . da li je nekretnina u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, kantona, Federacije, ili drugih fizičkih i pravnih lica. Navedeno iz razloga što raspolaganje nekretninama u vlasništvu javno-pravnih subjekata zahtjeva posebnu transparentnost, jer se zainteresovana lica ne smiju dovesti u neravnopravan položaj. Nekretninama u vlasništvu javno-pravnih subjekata u pravilu se može raspolagati samo na osnovu javnog konkursa uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Fedarcije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije  BiH“  broj   17/14)

 

 

Za pravno savjetovanje i usluge kontaktirajte Agencija Koncept

IZ PRAKSE

Osnovna načela se propisuju zakonima, i to nisu uvodi u zakone kako se to pogrešno smatra.

Naime riječ je o pravnim kriterijima (pravnim principima), koji predstavljaju, temelje pravnog uređenje kojim se veliki neodređeni broj spornih pravnih situacija rješava na pravno i društveno optimalan način.

Pogledaj više

Reforma sistema stvarnih prava u koje spadaju i vlasničko-pravni odnosi  bila je priorite u Bosni i Hercegovini kao bivšoj socijalističkoj zemlji. Ustavne promjene i promjene društvenog sistema u Bosni Hercegovini nedvojbeno su uticale na stvaranje novog pravnog sistema. Ove promjene su veoma vidljive u oblasti civilnog prava, posebno prava na nekretninama.

Pogledaj više

Odredbom člana 6. st. (2) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije  BiH“  broj  66/13 i 100/13) propisano je da su nekretnine čestice zemljišne površine, zajedno sa svim onim  što  je  sa  zemljištem  trajno  spojeno  na  površini  ili ispod nje, ako zakonom nije drugačije određeno. Ova odredba uvodi veliku promjenu u dosadašnje uređenje prava vlasništva, jer zemljište predstavlja glavnu stvar.

Pogledaj više