PITANJE:

Ko mora donijeti Pravilnik o radu i šta se istim reguliše ?

 

ODGOVOR:

Poslodavac  koji  zapošljava  više  od  30  radnika  donosi  i objavljuje  pravilnik  o  radu,  kojim  se  uređuju  plaće, organizacija  rada,  sistematizacija  radnih  mjesta,  posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i druga pitanja značajna za radnika i poslodavca, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.  O  donošenju  pravilnika  o  radu  poslodavac  se  obavezno konsultira  sa  sindikatom  odnosno  vijećem  zaposlenika

ukoliko su formirani.  Pravilnik  se objavljuje na  oglasnoj tabli  poslodavca,  a  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana objavljivanja. Sindikat  odnosno  vijeće  zaposlenika  može  od  nadležnog suda zatražiti da nezakonit pravilnik o radu ili neke njegove odredbe oglasi nevažećim.

 

Pravilnik o radu predstavlja opći akt poslodavca kojim se regulišu prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa. Ovim općim aktom se konkretnije uređuju navedeni odnosi. Pravilnikom se ne može isključiti ili nepovoljnije regulisati neko pravo iz radnog odnosa u odnosu na zakonsku odredbu. Sa druge strane ovim aktom se mogu utvrditi druga prava i propisati povoljnija prava i povoljniji uslovi rada u odnosu na ona utvrđena zakonom.

Izuzetno je važno da pravilnik bude usklađen sa stvarnim potrebama organizacije u kojoj se donosi.

Kreiranju samog pravilnika treba pristupiti krajnje studiozno, dobro poznavati organizaciju i relevantne zakonske norme mnogih zakona.

Osnov za izradu i donošenje pravilnika o radu su norme iz Zakona o radu, kao i kolektivni ugovor – Opći i/ ili granski (ukoliko je poslodavac zaključio, naknadno mu pristupio, pristaje da ga primjenjuje, mada ga nije zaključio ili naknadno mu pristupio ili je odlukom Vlade Federacije BiH primjena proširena i na njega).

Ako  je  neko  pravo  iz  radnoga  odnosa  različito  uređeno zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.

 

Za pravno savjetovanje kontaktirajte AD ACTA

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

Prava  korištenja  neizgrađenog  građevinskog  zemljišta  u društvenom,  sada  u državnom  vlasništvu,  koje  nije  prestalo  do donošenja Zakona o stvarnim pravima (“Službene novine Federacije BiH” broj: 66/13 i 100/13)  pretvara  se  njegovim  stupanjem  na snagu  u  pravo  vlasništva  dotadašnjeg  nosioca  tog  prava  ili njegovog pravnog sljednika, a upis toga prava smatra se kao upis prava vlasništva.

Pogledaj više

Poslodavcu i drugim licima zaposlenim kod poslodavca zabranjeno je uznemiravanje ili seksualno uznemiravanje, nasilje po osnovu spola, kao i sistematsko uznemiravanje na radu ili u vezi s radom (mobing) radnika i lica koja traže zaposlenje kod poslodavca. Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od osnova iz člana 8. Zakonao radu  Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 26/16) koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva radnika i lica koje traži zaposlenje, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo

Pogledaj više

Poslodavac  koji  zapošljava  više  od  30  radnika  donosi  i objavljuje  pravilnik  o  radu,  kojim  se  uređuju  plaće, organizacija  rada,  sistematizacija  radnih  mjesta,  posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i druga pitanja značajna za radnika i poslodavca, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.  O  donošenju  pravilnika  o  radu  poslodavac  se  obavezno konsultira  sa  sindikatom  odnosno  vijećem  zaposlenika

Pogledaj više