Nogometni klub kao organizator nogometne utakmice ne odgovara za materijalnu štetu na vozilu koju su počinili navijači.

Iz obrazloženja:
“U ovom postupku tužitelj potražuje materijalnu štetu na vozilu, a koju štetu su počinili navijači drugotuženika – gostujućeg nogometnog kluba, pa pravilno zaključuje sud prvog stupnja da na strani prvotuženika (nogometnog kluba domaćina utakmice) kao organizatora priredbe nema odgovornosti. Ovo stoga, što je odredbom čl. 181. Zakona o obligacionim odnosima propisana odgovornost organizatora priredbi prema kojoj organizator odgovara za štetu nastalu smrću ili tjelesnom povredom, ali ne i za materijalnu štetu na vozilu tužitelja. Pogrešno stoga smatra žalitelj da sud nije imao u vidu odlučnu činjenicu – postojanje izvanrednih okolnosti, jer bi ta činjenica, za odluku o odgovornosti prvotuženika, bila od utjecaja jedino pod pretpostavkom da se radi o šteti nastaloj smrću ili tjelesnom povredom. Sud prvog stupnja temelji svoju odluku na zaključku da prvotuženik kao organizator okupljanja većeg broja ljudi povodom utakmice, odgovara temeljem odredbe čl. 181. ZOO-a samo za štetu nastalu smrću ili tjelesnom povredom. Kako tužitelj potražuje materijalnu štetu koja nije s tim u vezi na vozilu zaključuje da nema odgovornosti na strani prvotuženika i odbija tužbeni zahtjev”.
(Žs u Zagrebu, Gž. 3053/98, od 23. 5. 2000. – Svijet osiguranja 3, 6. 2002)

Odlučujući u ovoj pravnoj stvari po reviziji tužene protiv presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 040454 10 Gž od 23.11.2011. godine Vrhovni sud F BiH je dana 30.10.2012. godine donio rješenje broj 65 0 P 040454 12 Rev kojim je reviziju usvojio, drugostepenu presudu ukinuo i predmet vratio drugostepenom sudu na ponovno suđenje.

Pogledaj više

Kad se izdržavanje zahtijeva za dijete sud će, uzeti u obzir uzrast djeteta, potrebe za njegovo školovanje, imovno stanje dijeteta ili prihode, zdravstveno stanje, kao i druge stvarne potrebe dijeteta u koje spada ishrana, odijevanje, spol, imovinske mogućnosti roditelja s kojim dijete živi, te druge činjenice koje mogu biti od značaja za izdržavanje dijeteta. Sve ove činjenice potrebno je navesti u tužbi, jer one povećavaju izgled za uspjeh u parnici.

Pogledaj više